44. Сключване на търговска сделка.Приложимост на общото ГП за неуредените положения.Особености при сключването на търговска сделка.

За сключването на ТС се прилагат общите правила на ГП.Сключването може да бъде изрично,мълчаливо,предполагаемо и чрез мълчание.Но сключването на ТС разкрива и някои специфики.
1.Публична покана.Тя се отправя до неопределен кръг лица(до публиката) чрез изпращане на каталози,ценоразписи , тарифи,съобщения чрез масмедиите или по друг начин.Имат се предвид само тези покани,чиято определеност дава възможност въз основа на тях да се направи оферта от лице от публиката.Това означава,че в публичната покана трябва да е посочена поне цената на стоките,работите или услугите.В противен случай е налице реклама,която също се прави с цел бъдещо сключване на ТС,но няма правно действие с оглед сключването на сделките.
2.Публична оферта-също се отправя до неопределен крък лице (до публиката),но за разлика от публичната покана и рекламата,трябва да съдържа общото предлагано количество стоки,работи или услуги и срок за приемането й(иначе няма публична оферта,а публична покана или реклама) .Предложителят е обвързан от публичната оферта до изчерпване на обявеното количество в определения срок.Ако лице от публиката приеме офертата преди изти-чане на срока,оферентът може да се освободи от отговорност само ако докаже,че обя-веното количество е било налице при съобщаване на публичната оферта,но други тър-говци са го изкупили преди определения срок.В противен случай дължи обезщетение.
3.Сключване чрез мълчание.Предложението до търговец, с когото предложителят е в трайни търговски отношения, се смята за прието, ако не бъде отхвърлено веднага.
Тя се прилага при няколко предпоставки:
-адресатът на офертата да е търговец.
-наличие на трайни търговски отношения,което е практически въпрос.
-преложението да е за сключване на търговска сделка,която да съвпада по вид,съдържание и предмет със сключваните преди сделки,които съставляват съдържанието на трайните търговски отношения межуд страните.
-търговецът-адресат на офертата да не е възразил веднага.
4.Общи условия.Обикновено общи условия се предлагат от ТД,които имат монополно или господстващо положение на определен пазар и влизат в отношения с многобройни клиенти.Общи условия могат да се изготвят и предлагат от търговец.Не е задължително другата страна по тях също да има търговсок качество. Те стават задължителни за другата страна, когато тя:
1. заяви писмено, че ги приема;
2. е търговец и ги е знаела или е била длъжна да ги знае и не ги оспори незабавно.