43. Същност на търговската сделка.Понятие.Видове търговски сделки.

Търговска сделка е вид сделка, за това носи всички нейни характерни белези – тя е юридически факт с основен елемент волеизявлението на едно или повече лица, насочено към определени правни последици. Спецификите на търговската сделка се разкриват при тяхната класификация.
Класификация на търговските сделки:
1.По икономически критерии:
1) сделки обслужващи непосредствено процеса на обмен, те обхващат “търговските” в икономическия смисъл на термина сделки;
2) сделки обслужващи процеса на обръщение, търговски сделки по приращение, напр. застрахователни сделки;
3) сделки, извършвани в процеса на производството.
2. Юридическите критерии са свързани с особеностите на самите сделки от една страна, а от друга с качествата на лицата, които ги извършват. Континенталното право познава две системи за определяне на сделката като търговска : 1) обективна система – особеностите на сделката правят лицето търговец; 2) субективна система – извършването на 1 сделка от търговец я прави търговска.Общите правила са включени в ТЗ.
1) Абсолютни (обективни), основни търговски сделки.Особеността при тях е, че тези сделки са с толкова силно изразен предприемачески характер, тяхната насоченост към печалбата е толкова силна, че те винаги са търговски независимо кой ги извършва и независимо дали се сключват по занятие или единично. Групите са:а/. Търговска продажба; б/. Мандатни сделки;в/. Банкови и валутни сделки.г/.Сделки по услуги; д/.Сделки с интелектуална собственост – обхващат лицензионни и импресарски сделки.
е/. Запис на заповед, менителница и чекове.
2) Допълнителни (акцесорни), вторични, производни търговски сделки – те нямат силно изразен търговски характер. Това са всички сделки, които са свързани с упражняване на занятието на търговеца. Те са търговски сделки, защото ги извършва търговец.
3) Презумптивни търговски сделки.Презумпцията е оборима. Доказателствената тежест е върху лицето, което твърди обратното.
3.Друго деление на търговските сделки е в зависимост от страните:
1) Ако и 2те страни са търговци имаме двустранна търговска сделка.
2) Ако за една от страните сделката не е търговска има едностранна търговска сделка.