43. Понатие за правонарушение.

Правонарушението е противообществено, противоправно и виновно деяние на човека, забранено с юридически санкции и др.правни последствия. Правонарушението е сложно обществено явление.
Първата определеност на правонарушението е свързана с това, че то е деяние на човека. Сложността на човешкото деяние се изразява в това, че неговата структура се формира от твърде различни по своя характер два основни елемента: първият обхваща неговата психическа страна, за това той се нарича психически елемент. Във формирането на психическата страна на деянието, разглеждана като явление, участват три елемента - мотивите, целта и решението.
1. Мотивите /подбудите/ са този психически процес, които има качествената характеристика на фактор, подтикващ човека към задоволяване на определена потребност, чрез набелязването на конкретна цел и евентуален избор но начините, средствата и условията/място, време/ за нейното постигане. Сложността на този психически процес се изразява в две насоки: Първо отделните деяния имат не един единствен мотив. Освен това отделните мотиви имат различно значение и роля като подтикващ фактор за произтичането по-нататък на конкретното деяние. Това дава основание те да се разделят на – главни, основни или решаващи и на второстепенни /подчинени или допълнителни/ мотиви. На второ място сложността, се изразява в това, че всеки мотив, влизащ в системата от мотиви на определено деяние, може да премине през различни стадии на развитие – влечение, стремеж, желание и искане.
2. Вторият елемент от псих.страна на деянието е целта. Целта на деянието е този психически процес, който има качествената характеристика на фактор, определящ направлението на деянието чрез избор и конкретна представа за неговия резултат и начини средства и условия за неговото постигане. Целта може да бъде – една основна и други второстепенни. Те са взаимнообвързани по между си и свързани с другите елементи на деянието.
3. Третият елемент е решението. С него завършва формирането на психическата страна и по-нататък започна произтичането на физическа. Решението представлява окончателният и твърд избор на целта и на начина, средствата и условията за нейното постигане, към който се прибавят и проявлението в необходимата степен волевия елемент да произтече физическата страна на деянието в съответствие избраната цел и начина, средствата и условията за нейното осъществяване. При формирането на решение най-голямо значение има т.нар. борба на мотиви.

Правонарушението е вид деяние, т.е. деяние със специфични признаци.
Основни признаци на деянието, с което се осъществява правонарушението:
- противообществен характер – влияят на обществените отношения. Могат да влияят положително и отрицателно. Деянията, с които се осъществяват правонарушението, имат характеристика на противообществени деяния.
- противоправност на деянието – противообществени деяния, които са в противоречие с изискванията на правните норми, т.е неизпълнение на юридически задължения.
- виновност на деянието – елемент, който съдържа психическото отношение на извършителя към противообществения характер на деянието и неговите отрицателни обществени последици се нарича вина.
- забраненост с юридически санкции – деяние, с което се нарушават определени юрид.задължения, за които са предвидени юрид.санкционни последици. Забранеността се осъществява и с др.охранителни мерки, каквито са принудителните мерки и защитните мерки.