42. Борси.Понятие.Отграничаване от тържищета.Видове борси.Борсови сделки.Видове.Борсови брокери.

Борса - периодично събиране на търговци на определено място за скльчване на търговска сделка с непредставени на борсата стоки и ценни книжа.
Х-ки : Място за търговци с неналични стоки - стоките се продават само по документи, които ги индивидуализират или съдържат достоверна информация за техните качества.
I. Предмет :
1. Родово определени заместими вещи.
2. Ценни книжа и облигации - може и само права (безналични ЦК).
3. Дивизии - местни и чужди валути.
Видове борси : според предмета на сделките те биват три вида :
1. Стокови борси - сключват се сделки, чиито предмет са стоки (родово определени заместими вещи).
2. Фондови борси - за търговия с ЦК.
3. Парични (дивизни) борси - при тях се търгува с валута (местна или чуждестранна).
Най-често фондовите и дивизните борси се съчетават.
Стокови борси :
Предмет - материални, родово-определени заместими вещи. Те са неналични.
Разлика с тържища и панаири: При пазарите също се търгува със стоки, но с тази разлика, че стоките са представени там. Затова там не могат да се сключват сделки с голям обем. Панаирите са също сборища на определени места, на при тях стоките не са налични, а са представени с мостри, образци и т.н. Страни тук са също търговци, може и производители и потребители.
При стоковите борси има разновидности :
1. Аукционни борси.
2. Тържища на контракти.
3. Същински стокови борси.
1. Аукционни борси : На тях се сключват сделки за продажба на стоки, които са трудносъхраними или бързоразвалящи се (храна, цветя) или със специални вещи, за които се изисква специален оглед или оценка (напр. кожа, скъпоценни камъни и др.). Предмет на аукционите могат да бъдат още уникални стоки (предмети на изкупуване, както и антични предмети). Провежда се наддаване на стоковата борса, за да се определи цената на стоките. Предварително е зададена стъпката за наддаване и правилата за спечелване. Наддаването може да е нагоре и надолу.
2. Тържища за контракти : Няма регламентация за тях; провеждат се съгласно практиката и обичаите в света. Контракт - това са стандартизирани книги, количества стоки, които се предлагат за търговия на борсата. Не се фиксират цени; те се определят ъкм момента на сключване на сделките в зависимост от търсенето и предлагането. На тези тържища могат да се предлагат пшеница, кафе, зърно и др.
3. Класическа (същинска) стокова борса : Същинските стокови борси се регистрират при остъствие на правна регламентация - най-често като АД. Търговията се извършва съгласно борсовите правилници, които се определят от самите борси. При липсата на регламентация борсата сама трябва да регламентира сигурността от сключените сделки.
Борсови сделки-Борсовите сделки се сключват на определено място - на борсата и винаги в определено време. Винаги се сключват от определени специално натоварени лица - от борсовите посредници. Тези сделки се сключват за стоки, ЦК или валути, приети за борсова търговия. За да бъдат приети за борсова търговия, те трябва да отговарят на определни изисквания. Борсовите сделки винаги се извършват по определен начин, ред, съгласно правилвика на борсата.
Видове борсови сделки :
1. Налични борсови сделки - още касови и престационни. Изпълнението на борсовите сделки става почти веднага след тяхното сключване (непосредствено след това). Обикновено се сключват за еднократни престации.
2. Срочни сделки - те са от по-голямо значение. Обикновено изпълнението им се отлага за след един по-дълъг период от време.
3. Форуърдни сделки - изпълнението се отлага за по-късен период от време. Могат да бъдат сключени за всякакъв вид стоки, ЦК, валути. Имат еднократно действие.
4. Фюгърсни сделки - при тях изпълнението също се отлага, но те се сключват за типични контрактни количества стоки, ЦК, валути. При сключването им се определя цената, която се дължи към момента на изпълнение на сделката в един отложен във времето момент. Продавачът разчита, че цената ще е стабилна или ще падне; купувачът - че тя ще се качи.
5. Опции- обикновено се съчетават с фюгърси. Купувачът/продавачът придобива правото да купи определена стока, ЦК, валута след определен срок на цена, договорена в мометна на сключването на сделката. Тука не се продава самата стока, а правото тя да бъде закупена. Купувачът има право да купи, но може и да откаже. Той има опция (правото на избор) да купи или не. Предмет на опциините сделки са стоки, валути и ЦК - съответно стокови, валутни и фондови опции.