42. Правни отношения и правни връзки.

Правните връзки се отличават от правното отношение от гледна точка на субекти, съдържание и обект. При правните връзки съществува единствен субект. Това е носителят на субективното право. От гледна точка на съдържание, при правните връзки единствено притежателя на субективното право, със собственото си поведение осъществява субективното си право: владее, ползва и се разпорежда. От гледна точка на обект особеното е че при правните връзки върху обекта въздействува единствено притежателя на субективното право.