41. Структура на правното отношение.

Правните отношения са вид обществени отношения, които протичат в съответствие с изискванията на правните норми Субектите на правото се превръщат в субекти на правното отношение от момента на установяването на конкретните субективни права и задължения. От този момент субектите се конституират като страни на правното отношение. Адресатите на правната норма стават страни на правното отношения. Съдържанието на правното отношение е осъществяването на субективните права и задължения. Това е поведението на правните субекти в съответствие с изискването на правните норми поляризацията на правната норма). Обект на правните отношения са благата по повод на които субектите встъпват в конкретното правоотношение. Обектът показва правния интерес по повод на които се сключва правното отношение. Обект на правното отношение могат да со материални и нематериални блага, както и поведение на човека.
Материални блага – купуваме апартамент кола...........
Нематериални – кабелна телевизия, радио...........