40. Нелоялна конкуренция.Същност.Отделни хипотези.Комисия за защита на конкуренцията.Правно положение.Функции.Производство.Отговорност.Санкции.

Отношения, свързани с нелоялната конкуренция. Според закона нелоялна концентрация е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите. И тук законът е уредил 5 състав на нелоялна конкуренция и при наличие на елемент само на някои от тези 5 състава е на лице нелоялна конкуренция.
а) Увреждане на доброто име на конкурентите;
б) Въвеждане в заблуждение;
в) Имитация;
г) Hелоялно привличане на клиенти;
д) Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни;
Оганът, който осъществява контрол върху тези отношения е КЗК. Колегиален орган, които се избира от НС и не е в системата на административни органи подчинени на МС. Тя има няколко по-важни правомощия:1.Да установява нарушения на закона .2.Да издава индивидуални административни актове, от рода на разрешителните – напр. разрешение на концентрация.3.Да постановява прекратяване на нарушенията и възстановяване на предишното положение.4. КЗК можеше да обявява недействителност на решения и споразумения, но Конституционния съд и отне това право, защото недействителност се постановява само от съдебен орган.5.По искане за отмяна на индивидуални административни актове КЗК се произнася с решение, което подлежи на обжалване пред ВАС.6.При нарушения КЗК може да налага глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица.7.КЗК има сигнални правомощия – тя може сезира държавни органи за отмяна на нормативни актове.