40 Международни организации. История. Определение.

Международните организации са обединения, имащи междуправителствен или неправителствен характер според участниците, извършващи определена международна дейност на многостранна основа.
МО възникват на определен етап от развитието на международните отношения, когато двустранното сътрудничество между държавите се оказва недостатъчно ефективна форма за решаването на сложните международни проблеми. Налага се преминаването от традиционните двустранни отношения към по-висша форма – многостранно международно организиране и сътрудничество. Възниква необходимостта от тяхното институционализиране за улесняване на международното сътрудничество посредством постояннодействащи образувания. МО допълват, а не изместват суверенните държави.
Първите МО възникват през втората половина на ХІХ век, в периода между 1864 и 1890 възникват общо 15 административни съюза (Световен телеграфен съюз, Световен пощенски съюз, Международна метереологична организация и т.н.). Сега съществуващите МО са повече от 4000, като междуправителствените са над 300. В сравнение с първите МО, съвременните имат значително по-широки компетенции и структури.
МО се делят на две категории:
• Международни правителствени организации – в дейността им участват държавите и държавоподобни образувания и осъществяват публичноправно сътрудничество на многостранна основа.
• Международни неправителствени организации – в дейността им участват национални съюзи и асоциации, обществени организации и физически лица, които не се обединяват на основата на междудържавен договор, осъществяват международна дейност в политическата, икономическата, научно-техническата област, религията, спорта и др.

Под термина “международна организация” се приема международната правителствена организация. МО се учредяват с международен договор като постояннодействащ международен орган, който е обединение на държави със собствена структура от колективни, изборни, спомагателни органи и секретариат, в рамките на които се осъществява най-висшата форма на сътрудничество.

МО е постояннодействащ международен орган, учреден съгласно международен договор, сключен между държави, обединяващи се на основата на общи цели и принципи, за осъществяването на международна дейност, за решаването на определени задачи и проблеми посредством решения, прити от собствените им органи.