40. Понятие за правно отношение.

Правните отношения са вид обществени отношения, които протичат в съответствие с изискванията на правните норми. Правото не създава обществените отношения. То отразява себе си, родовете и видовете белези на фактическите обществени отношения. На тази основа определят правата и задълженията на участниците в тях и правните последици, гарантиращи протичането им. Това означава, че правните отношения имат фактическо – юридическа същност. От една страна обхващат фатически съществуващите обществени отношения, от друга страна ги превръщат в правни отношения чрез субективните права и юридическите задължение и гаранциите за тях. Следователно правните отношения са нова форма на проявлние на фактически съществуващите обществени отношения (фактически брак – граждански брак).
Правните отношения магат да бъдат:
- материалноправни и процесуалноправни
- частноправни и публичноправни
- международноправни и вътрешноправни
- и поотраслови гражданскоправни ..и тнт
Правните отношения са винаги конкретни и протичат между два персонифицирани субекта. От тази гледна точка не съществуват абсолютни правни отношения.
Абсолютни и относителни са само субективните права.