3. Същност и характеристика на пазара. Видове пазари. Стокова борса.

1) Същност и х-ка на пазара
>> Същност
Пазарът е понятие, чрез което се изразява взаимодействието между купувачите и продавачите на стоките и услугите, в резултат на което се установяват цените и количествата и се осъществяват сделките по размяната.

Пазарът е съвкупност от икономически отношения в сферата на обръщението, посредством които се реализират стоките. На пазара се отива, за да се купят необходимите стоки и услуги, с които се удовлетворяват различни потребности. Съвкупността от всички купувачи на материални блага и услуги формира търсенето на тези стоки. Следователно основа на търсенето са постоянно нарастващите потребности, а за бъдат те задоволени, хората трябва да платят определена цена. Способността им да купуват стоки и услуги се нарича платежоспособно търсене.

От своя страна стокопроизводителите създават блага, изхождайки от потребностите на хората. Съвкупността от всички производители формира предлагането. Така на пазара се срещат търсенето и предлагането, пазарът е реално или въображаемо място, на което се осъществява акта на покупко-продажба. Пазарът е резултат, условие и предпоставка за функционирането на собствеността. В процеса на размяната контрагентите влизат във взаимоотношение като частни собственици на блага, а собствеността всъщност предполага сделките да се осъществяват на принципите на възмездност и еквивалентност. На пазара се получава съперничество между контрагентите при желанието им да постигат една и съща цел, а това се нарича конкуренция (взаимодействието на пазарните агенти, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси, независимо или за сметка на другите участници). В по-тесен план погледната, конкуренцията е присътвие на двама или повече продавачи/купувачи на определен пазар, където се предлага ограничено количество от дадена стока.

>> Характеристики
- продуктова - какво се продава на пазара;
- териториална - местоположението на пазара;
- пазарен дял - процентното участие на дадена фирма в продажбите на определен продукт или услуга;

>> Функции
- селективна - пазарът извършва подбор на необходимите продукти;
- алокативна - пазарът осигурява ефикасно разпределение и разполагане на производствените фактори и подходящ избор на действие;
- диструбутивна - пазарът преразпределя новосъздадените продукти между субектите на производството на основата на господстващата собственост върху капиталовите блага.
- в учебната литератира се споменават още регулираща, измерителна, балансираща и възпроизводствена функции на пазара.

2) Основни елементи на пазарния механизъм

>> Стока (благо)
Всичко, което е предмет на размяна или покупко-продажба. За представителите на трудовата теория за стойността стоката е продукт на човешкия труд, задоволяващ определени потребности, за представителите на теорията за пределната полезност благото е всяко нещо, което може да задоволи личните потребности и има ефект за потребителя, но в действителност има стоки, които не отговарят на условията нито на едната от тези две теории. Това са особени стоки като продажбата на гледка (стаята в хотел с изглед към морето е по-скъпа), както и други стоки, които не носят полза на обществото (наркотици и т.н.) а се произвеждат заради необходимостта от печалбата, която носят. Благата могат да бъдат класифицирани според различни критерии: 1) в зависимост от дали съществуват вследствие от положени човешки усилия са свободни или икономически; 2) в в зависимост от това дали се доставят чрез пазара са публични (тези, които не се доставят от пазара) и пазарни; 3) според времетраенето на потреблението са стоки за еднократна употреба или за дългострайна употреба; 4) според целите, които обслужват са стоки-заместители и допълващи се такива.

>> Цена
Това, което се дава в замяна срещу получено благо, тя е паричният еквивалент, получаван срещу стоката/услугата в процеса на покупко-продажбата. Съществува механизъм, който установява пазарните цени и обуславя техните промени, известен под името система на цените. Той разчита на различните решения, които вземат независимите агенти. Цените на стоките са в зависимост от съотношението между търсенето и предлагането, което води до формирането на закона на Ортес, че "цените на стоките са правопропорционални на търсенето и обратнопропорционални на тяхното количество".

>> Търсене
Желание за получаване на дадена стока или услуга, което е подкрепено с притежанието на необходимити средства за нейното придобиване - това количество от дадена стока/услуга, което купувачите са готови да закупят при определено равнище на цената.

Закон на търсенето: Когато цената расте, търсенето спада - обратна зависимост между цената и броя на купувачите.

>> Предлагане
Количеството от една стока/услуга, което продавачите са готови да продадат на точно определена цена.

Законът за предлагането: Предлагането е право пропорционално на изменението на цената, което означава, че то се увеличава с повишаване на цената и съответно намалява с нейното понижаване.

>> Пазарно равновесие
То е налице, когато количеството на потребителителското търсене съвпада с количеството на производственото предлагане. То гарантира на продавачите реализация на тяхната стока, а на потребителите, че ще намерят блага за своите потребности.

3) Видове пазари
>> От гледна точка на териториалните граници и неговите мащаби:
- местен
- национален (вътрешен)
- регионален (външен)
- световен (външен)

>> Според обекта на продажба:
- пазар на стоки и услуги, стокова борса
- пазар на факторите на производството
- финансов пазар: паричен, валутен и капиталов

>> Според степента на зрялост на пазарните отношения:
- високо развит
- формиращ се
- възникващ
- регулиран
- свободен
- монополен

4) Стокова борса
Форма на организиран стоков пазар, на който се сключват сделки за масови, еднородни, качествено равностойни, партиднозаменяеми стоки. Стоките не са налице на сключването на покупко-продажбата, сделките се извършват от мостри, по определени стандарти или по описание на най-важните показатели за качествена характеристика на съответната стока.

Стоковите борси са големи сдружения с нестопанска цел, защитаващи интересите на своите членове, както и на участниците в борсовата търговия. Те действат въз основа на свой собствен устав, който определя и уставния капитал на борсата. Той се разделя на акции (сертификати), който не дава право за притежаване на дивиденти, а само правото за сключване на сделки в борсата. Орган на управление е Общото събрание, оперативното ръководство се осъществява от Борсовия комитет. Фирмите, които нямат оформено членство в стоковите борси, си осигуряват достъп до борсовата търговия чрез посредниците (брокери, маклери и т.н.).

>> Последователност на борсовите операции:
- Възлага се писмено поръчение на брокер, член на борсата, което съдържа количеството, срока и цената; клиентът трябва материално да гарантира изпълнението на своите задължения.
- Брокерът съставя договора - срочен контракт за покупко-продажба.
- Изпраща писмо в управителната камара на стоковата борса за регистриране на сделката.
- Камарата регистрира сделката.
- Брокерът изпраща на клиента договора и талон.
- Клиентът подписва талона и го връща на брокера - потвърждение за извършената поръчка.

>> В България има две стокови борси: Пловдивка и Софийска. Втората осъществява сделки в областта на: тържище на контракти, сделки с борсови стоки. Борсите в България се лицензират от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.


Пазар на съвършена конкуренция - организационна пазарна структура с голям брой пазарни участници, имащи еднакъв достъп до информация за пазара без възможности самостоятелно да въздействат върху основните пазарни сили (това са търсенето и предлагането), а оттам и върху формирането на пазарните цени.

Несъвършената конкуренця предполага реципрочното или обратното на горе казаното. Тя се дължи на т.нар. пазарни дефекти - външни и вътрешни фактори - недостатъчна информация, неравномерното усъвършенстване на производствената дейност и възможността на едни да реагират по-бързо на пазарните изменения и следователно да се сдобият с по-голям капитал, също дейността на монополите, нарушаването на принципите на частната собственост, намесата на държавата, и др. Така на пазара участват определен брой икономически сили, които влияят върху пазарните сили и формирането на пазарните цени - могат да доведът до установяването на монополно високи или монополно ниски цвни, монополни печалби, ограничаване на предлаганите количества. В резултат се намалява ефективността на пазарната система - налага се икономическа влсат на отделни иконом.субекти, които имат иконом.господство и се стремят максимално да ограничат мащабите и силата на свободната конкуренция.

Въпреки това именно пазара на несъвършената конкуренция е естествената форма на пазарната организация (тъй като пазарното равновесие е трудно постижимо и още по трудно задържимо). Решение спрямо негативните ефекти от несъвършената конкуренция е организационната структура на смесената икономическа система. Тук държавата се намесва като катализатор на иконом.процеси с основни цели защита на частната собственост - и права и ограничения в тази област, с държ.санкции; и подсигуряването на правните механизми за функционирането на икономиката.

Така с намесата на държавата се осигурява една институционална среда за икономиката - за базата на производството, размяната и разпределението в глобален план. Институционалната среда е комплекс от социални, политически и законови правила - определя се институцонална структура на пазарното стопанство. Тази структура са непосредствените агенти на пазарните отношения - бизнес организации, също държавните и финансови институции, взаимодействащи с пазара и неговите субекти. Сформират се правила на пазарната игра - съвкупност от институционални норми за поведение.

В България подобна роля има ЗЗК - Закон за защит на конкуренцията, който осигурява условията за свободното предприемачество, свободното ценообразуване, защита срещу злоупотреба на монополите - условия за регулиран монопол чрез въвеждане на макс. или мин. цени, съд.власт да реорганизира и разделя мнополни структури, да спира стопанска дейност и др. ; защита на интересите на потребителя.
Държавата има отношение и към въпросите за външните, вторични или странични ефекти - задължава фирмите да изградят пречиствателни станции, да налага санкции срещу нарушители, или при благоприятни ефекти да поеме част от разходите - култура ,образование, здравеопазване.
Тук влизат и т.нар. обществени блага, чието придобиване не се осъществява от пазара, а от държавата за сметка на бюджетните разходи.

Инструменти на държавата по упражняване на намесата и в смесената икономика са :
- разходи за държавни покупки на стоки и услуги;
- система на данъците;
- трансферни плащания, насочени за социално осигуряване, компенсации при безработица и др.