3. Гаранции за независимостта на съдебната власт и правен статут на съдии, прокурори и следователи. Висш съдебен съвет. Дисциплинарна отговорност на магистратите. Отпуски и ваканции.

Самостоятелен бюджет които се определя от ВСС за всяка година предоставя на МС които е длъжен да го включи в проекта за Закона за държавния бюджет за съответната година може сама да изрази становище пред НС ,което приема законопроекта.
- Висшия съдебен съвет е органът отговарящ за назначаване ,освобождаване , повишаване и наказанието на магистратите, той изработва бюджета за съдебната власт и е първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт. Начинът на конституиране на ВСС също е важен за независимостта на съдебната власт като цяло е потърсен е балансът 3 от членовете му са по право главния прокурор, председателят на ВКС и председателят на ВАС техният мандата е 7 години не могат да бъда преизбирани назначават се от президента, който има право на едно вето. Останалите членове са разделени на две квоти по 11.Първата квота се излъчва от общото събрание на съдии прокурори и следователи ,а другата квота е попълнена от избора на НС. Тези членове имат 5 годишен мандат след изтичането им не могат да бъдат преизбрани ,но след това отново могат да бъда избирани отново. Изискванията са висше юридическо образувание и 15 годишен юридически стаж високи нравствени и професионални качества. Заседанията на ВСС се председателстват от министъра на правосъдието ,но той не участва в гласуването.

- Несменяемост - условия за придобиване на несменяемост. Сложен фактически състав необходимо изискване е навършване на 5 години юридически стаж следва атестация цялостен преглед на дейността на магистрата и след това се издава решение на ВСС по силата ,на което едно лице придобива качеството несменяемост или бива освободено от органите на съдебната власт. Несменяемостта осигурява на магистрата възможност за обективно и безпристрастно изпълнение на служебните задължения затова е уредена на конституционно ниво не само у нас ,но и в редица европейски държави. Целта е да не се допусне външна намеса и натиск в процеса на работа и вземане на решения на магистрата. Несменяемостта не може да бъде абсолютна и неограничена ,защото могат да възникнат злоупотреби от недобросъвестни магистрати. Намерен е баланса от една страна има усложнена процедура по придобиване качеството несменяемост ,която гарантира оценка на качествата на магистрата. От друга страна са изброени възможните хипотези ,при които и след придобиването на качество несменяемост магистратите могат да бъдат освободени. В глава 6 от Конституцията чл.129 ал.3 в пет точки са изброени хипотезите за освобождаване от длъжност на магистратите:
т. 1. При навършвана на 65-годишна възраст. Целта е да се даде възможност и на по-младите кадри да израстват в съдебната йерархия. Създава се яснота и стабилност в правния ред. Дори в европейските страни няма общовалидно правило – в Дания тази възраст е 70г.;в Германия 68г.;в Гърция е 65г.След анализа на конституционната разпоредба се разбира ,че всички магистрати независимо от заеманата длъжност в съдебната йерархия трябва да бъдат освобождаване при навършване на еднаква възраст-65 г.
т. 2. При подаване на оставка, която е едностранно волеизявление на магистрата , адресирано до ВСС ,който е длъжен да приеме оставката и няма право да иска да узнае причините ,които са мотивирали магистрата да я подаде. Ако несменяем магистрат бъде освободен поради подаване на оставка и отново бъде избран за такъв ,то той възстановява качеството несменяемост.
т. 3. При влязла в сила присъда ,с която се налага наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление. Обективна страна деянието трябва да е инкриминирано н наказателния кодекс. Субективната страна -престъплението да е извършено умишлено тоест в интелектуален план дееца да съзнава действията си и настъпващите правните последици ,а във волеви план да цели настъпването на тези правни последици. Снемането на имунитета на магистрата не е води до освобождаване от длъжност. Възможно е влязла в сила присъда да бъде отменена по реда на чл.356-365.НПК и магистъра да бъде оправдан. Тази хипотеза не е уредена в Конституцията. Необходимо е нейното регламентиране в ЗСВ. Справедливостта изисква възстановяване на магистрата на заеманата преди освобождаването му длъжност.
т. 4. Трайната фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година. Това е безвиновно основание за освобождаване от длъжност. Ако освободеният на това основание магистър е имал качеството несменяемост при евентуално повторно назначаване несменяемостта му се възстановява.
т. 5. При тежко нарушение или служебно неизпълнение на служебните задължения .
Тежко нарушение е правна категория която трябва да бъде развита в ЗСВ. Магистратът трябва да е нарушил конкретни правни норми от процесуалното или материално право при изпълнение на своите задължения .В тази хипотеза ударението е върху степента на противоправност на нарушението. Това е тежко нарушение на служебните задължения не е престъпление, но е правонарушение, виновно извършено от съдия, прокурор или следовател, несъвместимо с неговия статус на магистрат. Втората хипотеза се очертава като системно неизпълнение на служебните си задължения. Същественото при това основание не е тежестта ,а е в повтаряемостта на нарушение. Прието е системност означава три и повече нарушения за определен период. Това трябва да бъде дефинирано в ЗСВ. Третата хипотеза е ,когато със свои действия магистрата накърнява престижа на съдебната власт. Всички магистрати освен пряко изпълнение на служебните си задължения е длъжен в личния и обществен живот нормите на благоприличие, които са общо прети. Това изискване към поведението на магистрата се основа на неговото качество на представител на съдебната власт в държавата и пазител на нейния престиж и авторитет в обществото. Предвижда се ВСС да приеме Етичен кодекс за съдии, прокурори и следователи. Въвеждането на етични стандарти е основно средство за борба с корупцията и цели да се предотврати възможността за използване на служебното положение за извличане на лични облаги. Тези етични норми ще бъдат добър ориентир кога магистратът с поведението си накърнява престижа на съдебната власт. Европейските модели са разнообразни в Гърция Швеция и Ирландия съдиите могат да бъдат освобождавани при „лошо поведение ”,а в Белгия е формулирано като „компрометиране на съдебната власт”.

- Имунитет - Имунитет е дефиниран точно в чл. 132 КРБ. При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното не е умишлено престъпление от общ характер. Принципът е, че имунитетът на магистрата се ограничава само до изпълнение на неговите служебни функции. За престъпленията извършени извън служебните му задължения и отговорности ,магистърът носи наказателна и гражданска отговорност като всички български граждани. Магистърът няма административен имунитет и за всяко административно нарушение включително в областта на данъчното право ,той е подчинен на общия режим. Всеки съдебен акт засяга конкретни интереси ,а има и инстанционност при разглеждане на делата ,но не може да се търси наказателна и гражданска отговорност , от магистрат, които изпълнявайки служебните си задължения по съвест и убеждение допусне грешка .Освен ако магистратът извърши умишлено престъпление от общ характер(чл.11 К),независимо че е в рамките на служебните му задължения ,той ще носи наказателна и гражданска отговорност. Така че имунитетът на магистратите включително при изпълнение на правосъдните им функции ,не е абсолютен, а е функционален. Това повишава отговорността на магистрата пред обществото. Моделите в останалите европейски страни са различни. Във Франция имунитетът на съдиите се свежда до невъзможност срещу тях да бъде възбудено наказателно преследване в случаи на законосъобразно изпълнение на служебните задължения. В Швеция обвинение срещу съдя от ВС или ВАС може да бъде повдигнато след санкция от министъра на правосъдието или парламентарният омбудсман за престъпления , извършени при изпълнение на техните задължения. В Исландия съгласно чл. 398-400 от Органическия закон за съдебната власт съдиите могат да бъдат задържани само след санкция на съответния съд или в случай на завършено престъпление. В Унгария съдиите могат да бъдат наказателно преследвани и задържани по предложение на Националния съдебен съвет(нашия ВСС) с разрешението на президента на републиката. В Словения Словакия Естония Латвия Чехия са възприели функционален имунитет на съдиите. В Полша съдиите не могат да бъдат задържани или изправени пред съд без разрешение на съответния дисциплинарен съд.,освен при заварено престъпление. В България –съдиите , прокурорите и следователите не могат да бъдат задържани освен за тежко престъпление ,и то с разрешение на Висшия съдебен съвет. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, но в такъв случай незабавно се известява Висшият съдебен съвет, а ако той не заседава - министърът на правосъдието(чл.134 ал.2 ЗСВ).Предложение за сваляне на имунитета на магистратите до ВСС може да направи главня прокурор или поне една пета от всички членове на ВСС(чл.132 ал.4).Решението се взима на тайно гласуване в ВСС.

- Условията за несъвместимост - ЗСВ Чл. 132. (1) Съдиите, прокурорите и следователите, докато заемат длъжността си, не могат:
1. да бъдат народни представители, министри, заместник-министри, кметове и общински съветници; 2. да упражняват адвокатска професия и да извършват адвокатска дейност; 3. да заемат изборна или назначаема длъжност в държавни, общински или стопански органи; 4. да упражняват търговска дейност като еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни или дирекционни съвети, контролни органи на търговски дружества и кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност; 5. да извършват услуги по граждански договор с държавни, обществени организации, търговски дружества, кооперации, физически лица и еднолични търговци, с изключение на научна и преподавателска дейност, участие в подготовката на проекти на нормативни актове, както и за упражняване на авторски права. При преустановяване на длъжността лицата по ал. 1, точка 1, подали молба до Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от датата на освобождаването им, се възстановяват на заеманата длъжност в органите на съдебната власт, като времето, прекарано на длъжност по ал. 1, т. 1, се зачита за стаж по чл. 127, ал. 1 – 5.

- Мандатност - Мандатността на административните ръководители в органите на съдебната власт се въвежда с цел издигане на млади кадри в йерархията и развитие на способности на административни ръководители. Административен ръководител в този магистрат ,които пряко ръководи и представлява съответния орган на съдебната власт. Срокът на един мандат е 5 години като ръководителя може да бъде преизбран веднъж ,а след това през един мандат отново може да заеме същата длъжност, но това не се отнася до главния прокурор председателите на ВКС и ВАС избирани за 7 годишен мандат без право на преизбиране. Съдиите прокурорите и следователите имат йерархия на длъжностите ,но на база на други критерии ,които не са свързани с функциите на административни ръководители(чл.125 т.1-14 ЗСВ ).За административни ръководители се считат: председателите на районни ,окръжни и апелативни съдилища; районните окръжните и апелативните прокурори ; директорите на НСС и окръжните следствени служби, председателите на ВАС ,ВКС и главния прокурор. Придобиване на юридическа правоспособност след успешно полагане на държавните изпити следва 3 месечен стаж, след който следва изпит в министерството на правосъдието пред три членна комисия състояща се от представител на сърдечната власт, представител на адвокатурата и хабилитиран преподавател по право. Необходими документи за изпита- копие от дипломата копие от личната карата документ за не съдимост. Изисквания за юридически стаж за съдиите в районен съд е 2 години и да не е осъждан за престъпление от общ характер независимо ,че е бил реабилитиран и юридическо образувание. За окръжните съдилища 5 години юридически стаж в апелативните 8 години юридически стаж за ВКС и ВАС 12 години юридически стаж.

- Процедура за избор и назначаване на младши съдии ,прокурори и следователи – Извършва се съгласно НАРЕДБА № 2/14.07.2004г ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ . Чл. 3.(1) Висшият съдебен съвет /ВСС/ с решение обявява отделно конкурс за младши съдии, за младши прокурори и за младши следователи. Решението на ВСС се обнародва в “Държавен вестник” и съдържа:
1. броя и вида на длъжностите, както и органите на съдебната власт, за които те се отнасят;
2. датата, часа и мястото на провеждането на писмения изпит;
3. мястото и срока за приемане на конкурсните документи. Чл. 12. Чл. 4. Конкурсът се състои от писмен и устен изпит. Тематичните конспекти за изпитите са посочени в приложението. Чл. 12. (1) Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, която се състои от председател, четирима редовни и двама резервни членове. В състава на редовните членове на комисията задължително участва поне едно хабилитирано лице по правните науки. Изпитът е се състои в две части първо е писмен изпит решаване на казус до устният изпит се допускат кандидати изкарали не по малко от много добър (4.5).Бала се формира като сбор от оценката от писмения и от устния изпит. Когато няколко кандидата имат равен бал, предимство в класирането има този, чиято средна оценка от семестриалните и държавните изпити е по- висока . Чл.26. (1) Всеки кандидат може да обжалва законосъобразността на проведения конкурс пред ВСС в 7-дневен срок от обявяването на резултатите за спечелилите конкурса. Председателят на конкурсната комисия внася пред ВСС предложения за назначаване на кандидатите, класирани на първо място за съответните длъжности. Когато за една длъжност в съответния орган на съдебната власт има няколко кандидата, назначаването се извършва по реда на класирането. С решение на ВСС административният ръководител издава акт ,с които назначава кандидата на длъжност младши съдия за срок от две години в окръжен или военен съд. ,които влиза като юридически стаж за придобиване на несменяемост. След двете години лицето се назначава за районен съдя. . 35ж. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Непосредствено след постъпването им на работа младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи преминават задължителен курс в Националния институт на правосъдието.
2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Курсът на обучение в Националния институт на правосъдието е шест месеца. През това време курсистите получават възнаграждението за длъжността, на която са постъпили. Националният институт на правосъдието се ръководи от управителен съвет, който се състои от четирима представители на Висшия съдебен съвет и трима представители на Министерството на правосъдието. За да се встъпи в длъжност се полага клетва и се подписва клетвен лист.

- Права и задължение на магистратите. - Съдиите, прокурорите и следователите могат да искат съдействие при осъществяване на своите правомощия от всички държавни органи, длъжностни лица, организации и граждани, които са длъжни да им го оказват. Административният ръководител по чл. 30, ал. 1 или министърът на правосъдието може да обръща внимание на съдиите от районните, окръжните и апелативните съдилища, на прокурорите от районните, окръжните и апелативните прокуратури, на следователите от Националната следствена служба и от окръжните следствени служби за допуснатите от тях нарушения по образуването и движението на делата, за което уведомява Висшия съдебен съвет. Съдиите, прокурорите и следователите декларират доходите и имуществото си в Сметната палата при назначаването им и всяка година най-късно до 31 май за предходната календарна година. Съдиите и съдебните заседатели са длъжни да пазят тайната на съвещанието при решаването на делата. Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Съдиите, прокурорите и следователите нямат право да дават правни консултации. Съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж като съдия, прокурор или следовател при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото години има прослужени в органите на съдебната власт, но не повече от 20 брутни месечни възнаграждения. ВСС може временно да отстрани от длъжност магистрат до приключване на наказателното производството. Съдиите, прокурорите и следователите, могат да бъдат повишавани на място в ранг и заплата при доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения, ако са прослужили на съответната или приравнена длъжност най-малко три години.

- Дисциплинарна отговорност на магистратите. - При виновно неизпълнение на служебните си задължения, както и за нарушение на правилата за професионална етика, съдиите, прокурорите и следователите носят дисциплинарна отговорност. 1. забележка;2. порицание;3. понижаване в ранг или в длъжност за срок от 6 месеца до три години;4. уволнение. Дисциплинарните наказания за административни ръководители и за техните заместници са: 1. забележка;2. порицание;3. снемане от ръководна длъжност. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя. Дисциплинарното производство може да бъде възбудено до 6 месеца от откриването, но не по-късно от една година от извършването на нарушението от ВСС. Две процедури в зависимост от наказанието ако е по точка 1 или 2 и когато се иска наказание по точките 3 и 4. Решението на ВСС може да се обжалва пред 5- членен състав на ВАС и неговото решение е окончателно. Дисциплинарното наказание, с изключение на уволнението, се заличава една година след изтърпяването му или по- рано ако междувременно лицето не извършило друго нарушение.

- Отпуски и ваканциите. - Съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията ползват редовен платен годишен отпуск 30 работни дни и удължен отпуск по един работен ден на всеки прослужени две години юридически стаж. Съдебната ваканция е от 15 юли до 1 септември. Изключение се прави за: наказателни дела, по които е взета мярка за неотклонение "задържане под стража";граждански дела за издръжка и за неправилно уволнение; дела, по които със закон са задължени да се произнесат в срок, по-малък от един месец; искания за обезпечаване на искове и доказателства, за издаване разрешения и заповеди по Семейния кодекс и за назначаване на особени представители; други видове дела по преценка на ръководителя на съда, прокуратурата или на министъра на правосъдието; дела по несъстоятелност. Съдиите, прокурорите и следователите, изпратени извън страната за повишаване на своята квалификация от органите на съдебната власт или Министерството на правосъдието за повече от три месеца, са длъжни да работят в съда, прокуратурата и следствието не по-малко от три години след завръщането си. Ако преди изтичане на трите години лицето напусне по собствено желание, то връща изцяло получените суми за командировката