39. Търговски баланс. Платежен баланс.

Текущ Баланс – баланс на плащанията по текущи сделки или текущи операции
1. Търговски Баланс – стоков, видим. Включва износа и вноса на стоките. Валутната сума на всички изнесени стоки се отразяват в актива на търговския баланс (кредитни операции, защото изразяват постъпления), а на всички внесени се отразява в пасива на търговския баланс (дебитни операции, защото изразяват плащания). Разликата между вноса и износа се нарича салдо (Sdo ). То бива активно и пасивно
2. Невидим Баланс – Всички видове услуги (банкови, застрахователни, информационни, посреднически); доходи от внесен и изнесен капитал (лихви по дадени в чужбина влогове, по получени от други страни кредити, дивиденти от вложения в чужбина капитал). Едностранни преводи – държавни (помощи) и частни (дарения, издръжки).
Капиталови операции – Всички сделки, при които се променя собствеността върху чуждестранните финансови активи – местни финансови активи се прехвърлят на чужди резиденти и обратно
1. Дългосрочни операции – по-големи от една година
 портфейлен инвестиционен капитал (придобиват се ценни книжа)
 пряк инвестиционен капитал
2. Краткосрочни операции – срок до една година. Включва сделки, при които се променя собствеността върху материалните активи за по-малко от една година
Промяна в официалните резерви (официално финансиране) – операции, които се извършват от държавните органи (БНБ, Министерство на финансите). Мотивът на тези операции не е търговски. От една страна се променя размера на държавните резерви, а от друга страна с размера на тази промяна се намалява разликата между активите и пасивите по текущите сметки. За да спази балансовият принцип, промяната на официалните резерви се отбелязва с обратен знак. Ако се увеличават резервите се отбелязва като разход (в дебита), а ако се намалят резервите се отбелязва като приход (в кредита).
Салдо
Салдото е предназначено за обобщаване на информацията в платежния баланс. За да се оформи салдото по платежния баланс, всички операции се разделят на две групи – основни и балансиращи операции
1. Основни операции – имат самостоятелен характер в структурата на външноикономическите връзки на съответните страни
2. Балансиращи операции – имат вторичен, производен характер и чрез тях се покрива неравновесието между постъпленията и плащанията. Такава балансираща операция е промяната на резервите.
Салдото на платежния баланс получено като разлика между актива и пасива на резидентите на страната и покрито чрез промяната на валутните резерви се нарича резултативно салдо или салдо на общия платежен баланс.Когато златото е играело единствено ролята на пари, пасивното салдо се е покривало като са се намалявали златните резерви. Когато освен златото има и други парични единици, изглаждането на неравновесия по салдото се осъществяват освен чрез злато и чрез специални права на тираж и екюто.

Платежен баланс – Общият оборот на стоки, услуги и финансови транзакции между една страна и останалите държави. Равносметка на всички плащания от и към чужбина. Счетоводен документ за всички икономически сделки между резидентите на една страна и тези на другите страни за определен период от време (обикновено една година).
Икономическа сделка – Акт, чрез който се предава право на собственост върху стока или се прави дадена услуга, или правото на собственост върху актив преминава от резидент на една страна към резидент на друга. ИС има две страни – дебитна и кредитна. ИС е кредитна, когато поражда постъпления от чужбина в полза на местния резидент (износ, продажби на имоти в чужбина). ИС е дебитна, когато води до плащане от местния резидент в полза на чужд резидент.
Резидент – Индивид, който има основно местоживеене в дадена страна, независимо от неговото гражданство и паспортен статут. Акцентът е върху жителството защото се предполага, че хората са склонни да притежават валута, там където живеят и имат постоянна трудова заетост.
Характеристиката на платежния баланс се допълва със структурата му.