39. Правни презумции и фикции.

1. фактически! и законови
Фактическите празумции изискват доказването на определено обстоятелство, при наличието на които предвиденото в правната п предположение поражда правни последици. Особеното на този вид презумции се изразява в това, че да породи правни последици, предположението посочено в правната норма е необходимо да е на лице едно условие. Именно при доказването на това условие, предвиденото предположение (посоченото предположение) поражда правни последици. Това означава че правните последици и в този случай настъпва от предположението, предвидено от правната норма, а не от доказаното фактическо обстоятелство. То е само условие за да може предположението да породи правни последици.
Законовите презумции предизвикват правни последици единствено на основание на предвиденото в закона предположение. Тъй като това са изключения от юридическите факти, те трябва да бъдат специално посочени в правните норми. Тогава те играят ролята на юридически факт. Презумциита заместват юридическия факт.
2. Общи и специални (конкретни) презумции:
Общите презумции се отнасят до правото като цяло.
Специалните презумции се отнасят до съответните отрасли и дялове на правото.
3. Оборими и необорими:
Оборимите допускат доказване на противоположното. Необоримите – недопускат доказване на противоположното (например: писмения документ за платена парична сума не се допуска да бъде оспорен с други доказателства)