38. Методи на дейност на държавния апарат

1. Метод на дейност на държавния апарат
Държавният апарат осъществява своята дейност чрез различни методи.
Метод на дейност на държавния апарат означава начинът на въздействие, който държавните органи като цяло използват по отношение на лицата.

2. Видове методи
Има 2 вида методи на дейност на държавния апарат:
убеждение
Убеждението е въздействие върху лицата, което има за цел да създаде вътрешна мотивация към правомерно поведение. В резултат на убеждението лицата подчиняват своята воля и действат съобразно държавната воля.
Производен от метода на убеждението е методът на поощрението. При него се стимулира мотивацията към дължимото поведение чрез материални и морални средства.

принуждение
Принуждението е метод на въздействие, който налага дължимото поведение. Извън, независимо и дори против волята си, лицата са принудени да осъществяват определени правомерни действия (бездействия).
Принуждението се осъществява в 3 форми:
психическа
Психическата принуда е въздействие върху съзнанието, чрез което се осъществява приоритет при изпълнение на дължимото поведение пред всички други субективно поставени цели)
физическа
Физическата принуда е въздействия върху физическия интегритет на човека.
фактическа
Фактическата принуда се реализира чрез принудителните административни мерки, които целят да предотвратят или да прекратят дадено неправомерно поведение.

3. Референдумът
Държавният апарат осъществява цялостната си дейност по управление на държавата, реализира дейността на суверена. Възможно е обаче суверенът пряко да участва в управлението на държавните дела, пряко да взема управленски решения. Формата за това е референдумът. Чрез него се установява решение, пряко прието от народа. Референдумът може да се проведе на национално или на регионално равнище, при което ще се решат конкретно поставени въпроси. Референдумът не може да елиминира държавния апарат. Това практически е невъзможно, а и ненужно.