38. Органи на кооперацията.Общо събрание.Управителен съвет.Председател на кооперацията.Контролен съвет.Преустройство.Форми.Прекратяване и ликвидация на кооперацията.

Органите за управление на К са задължителни,факулта тивни и свободно опре- делени.Задължителни органи са общото събрание(ОС) ,управителният съвет(УС), контролният съвет(КС) и председателя на УС.Изпълнителният директор(ИД) е факул-тативен орган.Според компетентността на органите за управление ОС е върховен управленски и надзорен орган.УС,неговият управител и ИД са изпълнителни органи,а КС е контролен орган.
1.Общо събрание.Компетентността на ОС е три вида:
а) изключителна(законов а) – тя обхваща решаването на всички въпроси с основно и трайно значение.Законовата компетентност на ОС може да се ограничи чрез уреждане на отделни въпроси в устава. Законовата компетентност може и уставно да се разшири,но без да се отнемат най-важните правомощия на останалите органи за управление;
б) уставна – обхваща решаването на въпроси,които не са уредени в ЗК,а само от устава на дадената К;
в) остатъчна – чрез нея по категоричен начин се проявява върховенството на ОС.То обсъжда и взема решения по всички въпроси,свързани с кооперацията и нейната дейност,и когато законът или уставът не предвиждат изрично това.
ОС бива редовно,когато се провежда един път годишно и приема отчета за дейността на К и извънредно,като броят на извънредните ОС не е минимално или максимално лимитиран от закона. По правило ОС се свиква от УС.Свикването трябва да стане чрез писмена покана,в която следва да се впишат въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят,часът и мястото,където ще се проведе заседанието.ОС не може да приема решения по въпроси,които не са вписани в поканата,освен ако на заседанието присъстват всички членове и те са съгласни с това.
УС може да свика ОС по своя инициатива или по искане на ИД,КС,1/3 от членовете на К или пълномощниците,УС на кооперативния съюз,в който членува К. Ако УС не свика ОС,тези органи и лица(без ИД) имат право пряко да го свикат.ОС е законно ако присъстват повече от половината членове,а за изменение и допълнение на устава,за преустройство и ликвидация на К – ако присъстват повече от 2/3 от членовете или пълномощниците.Ако на заседанието не се явят необходимият брой членове,се прилага т.нар. спадащ кворум – събранието се отлага и се свиква след 7 дни при същия дневен ред.Ако и този път не се явят необходимият брой членове, заседанието се провежда 1 час по-късно,независимо от броя на присъстващите.Всеки член на К има право само на един глас.Това право може да се упражни лично или чрез представител.Един член на ОС може да представлява до трима други членове.Упълномощава нето трябва да е писмено и нотариално заверено,като пълномощникът може и да не е член на К.
При определени условие ОС на К може да се замества от събрание на пълно-мощниците.Това заместване е допустимо при две предпоставки:да е предвидено в устава и членовете на К да са повече от 200.Броят на пълномощниците не може да бъде по-малък от 70.
2.Управителен съвет.Той има предимно изпълнителски функции – трябва да привежда в изпълнение решенията на ОС.
Компетентността на УС бива законова и уставна.Към законовата компетентност на УС влизат следните правомощия: за подаване молба за регистриране на К;за вземане на решение за приемане на нови членове;за правене бележка и предупреждение за изключване на членове на К,както и за отстраняването им до свикване на ОС;до него следва да се отправят и волеизявления-та за напускане на членове;негово право и задължение е да представи за одобрение от ОС отчет за годишната дейност,баланса и разпределението на общия доход на К;той е компетентен да свиква ОС;той може да назначава ИД и да образува свои органи;той е компетентен да спира изпълнението или да отменя действия на ИД и на председате-ля на УС;той е овластен да договаря условията за сливане и вливане на К;той е компетентен да образува кооперативно предприятие или да участва в създаването на междукооперативно предприятие на основание решение на ОС.Минималният брой членове на УС е 3 лица,чийто мандат е 3 години.Първият УС се избера от учредителното събрание.Изборът на нови членове ва първия УС,както и изборът на следващи УС е в компетентността на ОС.УС се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж месечно.Председателя т може да свика УС по своя инициатива или по искане на 1/3 от членовете му,както и по искане на ИД.Ако председателят не го свика,УС се свиква от КС.Заседанията на УС са редовни,ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му.Решенията се вземат с явно гласуване и обекновено мнозинство.Членовете на УС носят два вида отговорност – организационна и имуществена. Първата се свежда до предсрочно освобождаване на член от състава на УС.Тя се реализира по решение на ОС,без да е необходимо да е налице неизпълнение на задължение на освободения член или той да има вине.Имуществената отговорност предпоставя виновно причинени вреди от управленско решение на УС.Тя е договорна и солидарна.
3.Контролен съвет.КС осъществява една относително обособена и специфична управленска функция – контролната,без това да засяга върховенството на ОС като надзорен орган.Контролният съвет проверява дейността на кооперацията. Контролът трябва да се извършва в две основни насоки – спазване на нормативните актове и устава и опазване на кооперативното имущество. Законовата компетентност на КС се проявява в няколко насоки:участие на членовете му в заседанията на УС с право на съвещателен глас;даване на заключение пред ОС по отчета на УС,баланса и разпределението на общия доход;свикване на ОС и на УС;предявяване на иск за отмяна на противоуставни и незоконосъобразни решения или действия на органите за управление на К пред РС по седалището й.
4.Председател на УС.Той трябва да се избере от УС преди регистрирането на К,тъй като неговото име и ЕГН подлежат на вписване.Председателят на УС е постоянно действащ оперативен и представителен орган на К.Той организира изпълнението на решенията на ОС и на УС,ръководи текущата дейност и представлява К.
-Председателят се избира и освобождава от УС,чийто член той задъл-жително е,от което следва,че задължително е и член на К.
-Председателят може да извършва сделки на разпореждане с коопе-ративно имущество само при предварително решение на УС.
-Действията на председателя могат да бъдат спирани с оглед тяхното изпълнение или отменяни по решение на УС.
5.Изпълнителен директор.ИД е факултативен орган на К.За конституирането на ИД като кооперативен орган са необходими две предпоставки: наличието на този орган да е предвидено като потенциална възможнст в устава и да е прието решение на УС за назначаване на конк-ретно лице за ИД.Това лице може да не е член на К и на УС и за него не се прилагат изискванията,които важат за членовете на УС.ИД има право да иска свикване на УС и има право да участва в неговите заседания с право на съвещателен глас.ИД замества председателя на УС,като върху него преминават правомощията на председателя да организира изпълнението на ре-шенията на ОС и на УС,за ръководене на текущата дейност и за представляване на К.
Особености на преустройството:
1/.Фактическият състав на сливането и вливането, изисква сключване на договор между УС на кооперациите.
2/. Разделяне и отделяне се извършва само по решение на ОС.
Всички форми на реорганизация следва да се впишат в търговския регистър.
1) При разделяне или отделяне преобразуваните кооперации носят солидарна отговорност за задължения на кооперацията, от която е извършено преобразуването.
2) При сливане и вливане се предвижда разделно управление на имуществото.
Прекратяване на кооперацията.Основанията са:
1. по решение на общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по искане на прокурора или по искане на кооперативния съюз, в който членува кооперацията, когато:
а) преследва забранени със закон цели или извършва забранена със закон дейност;
б) е останала с членове, чийто брой е под установения минимум, и в 6-месечен срок съставът й не бъде попълнен;
3. при изтичане на срока, за който е образувана, или в други случаи, предвидени в устава;
4. при сливане или вливане в друга кооперация;
5. когато бъде обявена в несъстоятелност;
6. при разделяне.
Ликвидация се извършва при:1) Решение на ОС;2) Изтичане на прекратителен срок ако има такъв.3) По решение на окръжния съд по искане на прокурора или кооперативния съюз, в който кооперацията членува.
Прекратяване без ликвидация:1) В случай на преустройство по смисъла на ТЗ.2) При несъстоятелност.