38. Документни престъпления – обща характеристика и система.

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл.308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.
(2) (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Когато предмет на деянието по ал.1 са български или чуждестранни документи за самоличност, за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, свидетелства за регистрация на превозни средства, визови стикери или други документи, удостоверяващи правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.
(3) (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Когато деянието по ал.2 е извършено с цел имотна облага, наказанието е лишаване от свобода до десет години. Имотната облага, ако такава е получена, се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчуждена, се присъжда нейната равностойност.
(4) (нова,ДВ,бр.28 от 1982 г.; пред.ал.2,изм.,бр.26 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е:
1. (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) по ал.1 - лишаване от свобода до шест месеца или пробация;
2. по ал.2 - лишаване от свобода до две години;
3. по ал.3 - лишаване от свобода до три години.
(5) (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по ал.1 наказанието е лишаване от свобода до една година. За приготовление към престъпление по ал.2 и 3 или за сдружаване с цел извършване на някое от предвидените в тях престъпления наказанието е лишаване от свобода до шест години.
(6) (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Не се наказва онзи участник в сдружението, който преди да е довършено съставянето на неистински официален документ или преправянето на съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да започне разпространяването на неистински или преправени документи (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за него на властта.
(7) (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Който изготвя, държи или укрива предмети, материали или оръдия, за които знае или предполага, че са предназначени или че са послужили за съставяне или за преправяне на документ по ал. 2 и 3, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
Документните престъпления са противоправни и умишлени посегателства спрямо документите. Тези престъпления имат за свой предмет документи. Всеки документ представлява едно изрично писмено изявление, което има правно значение, защото материализира или служи за установяване на такива факти, които създават, изменят или прекратяват субективни права и задължения. В НП документите могат да бъдат официални, частни, истински или неистински, с вярно или невярно съдържание, диспозитивни и удостоверителни, оригинални и преписи, единични и комплексни. Съгласно чл.93,т.5 официален документ е този, който е издаден по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция. Частни са всички документи, които не са официални. Те се издават между отделните граждани за доказване на различни техни права и задължения. Такива са договорите, пълномощните, разписките и др. Диспозитивните документи са волеизявления с правно значение. Това са правни актове – административни и правораздавателни решения. Те не могат да бъдат с невярно съдържание. Свидетелстващите(удостоверителните) документи са изявления за знание на факти с правно значение. Служат за отражение на ЮФ, заради който са били създадени. Истински документ е този, в който се сочи, че представлява конкретно писмено изявление на онова лице, което действително го е съставило. Неистински документ е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило.
В чл.308 е визирано престъплението подправка на официален документ. Субект може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Изпълнителното деяние се изразява в съставяне на неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ. Съставяне е налице, когато някой изготви такъв документ, като му придаде вид, че го е издал не той, а компетентно длъжностно лице или представител на обществеността. Преправяне на съдържанието има, когато деецът внесе промени в съдържанието на издаден документ без съгласие на издателя му. Престъплението е формално. Формата и видът на вината са пряк умисъл. Предвижда се и специална цел – документът да бъде използван.
Чл.309. (1) Който сам или чрез другиго състави неистински частен документ или преправи съдържанието на частен документ и го употреби, за да докаже, че съществува или не съществува или че е прекратено или изменено някое право или задължение, или някое правно отношение, се наказва с лишаване от свобода до две години.
(2) Ако престъплението има за предмет ценни книжа, наказанието е лишаване от свобода до три години.
(3) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е пробация или глоба до един лев.
В чл.309 е визирана подправката на частен документ. Субект може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Изпълнителното деяние се изразява в подправка и ползване на такъв документ. Това престъпление е двуактно. Налице е пряк умисъл. Има и специална цел – да се докаже, че съществува или не съществува или че е прекратено или изменено някое право или задължение, или някое правоотношение. Престъплението е резултатно. За разлика от предходния член, тук документът трябва да бъде обективно използван. Ако престъплението е извършено от длъжностно лице в кръга на службата му или ако престъплението има за предмет ценни книжа наказанието е по-тежко. Наказанието е по-леко в маловажни случаи.
Чл.310. (1) (изм.,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Ако престъплението по чл.308, ал.1 и чл.309, ал.1 и 2 е извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, наказанието е лишаване от свобода до пет години, а в случаите по чл. 308, ал. 2 и 3 - лишаване от свобода до дванадесет години като съдът може да постанови и лишаване от право по чл.37, ал.1, точка 6.
(2) (нова,ДВ,бр.28 от 1982 г.; изм.,бр.103 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
Чл.311. (1) Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който са удостоверени неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл.37, точка 6
Лъжливото документиране се нарича още интелектуална подправка. То може да бъде извършено само по отношение на свидетелските документите, защото не пресъздават сами себе си, а нещо извън тях. Съгласно чл.311,ал.1 длъжностни лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използван този документ като докозателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва. Субект може да е длъжностно лице и то когато действа в кръга на своята служба. Изпълнителното деяние се състои в съставяне на официален документ, в чието съдържание са отразени неверни факти. Престъплението е резултатно – опорочаване на документ. Формата и видът на вината са пряк умисъл, като е предвидена и специална цел – документът да бъде използван от дееца или от друго лице.
(2) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
Чл.312. (1) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) Лекар, който снабди някого с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му, когато не действува като длъжностно лице, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.
(2) (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) При същите условия ветеринарен лекар, който издаде документ с невярно съдържание за здравословното състояние на животно, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.
Чл.313. (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от пет до тридесет лева.
(2) (нова,ДВ,бр.10 от 1993 г.;изм.,бр.50 от 1995 г.) Когато деянието по ал.1 е извършено с цел да се избегне заплащане на дължими данъци, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години или глоба от двадесет до двеста и петдесет лева.
(3) (пред. ал.2,изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.; изм.,бр.92 от 2002 г.) Наказанието по ал.1 се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ или съобщение, изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.
(4) (нова,ДВ,бр.62 от 1997 г.) Който във връзка с публично предлагане на ценни книги в проспект или обзор за икономическо състояние използва неистински благоприятстващи данни или премълчава неблагоприятни такива, които са от съществено значение при вземане на решение за придобиване на ценни книги, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева.
Чл.314. (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) Който умишлено стане причина да се внесат неверни обстоятелства или изявления в официален документ, съставен съгласно установения ред въз основа на заявление на частно лице, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.
Чл.315. (1) Който състави документ, като попълни лист, носещ подписа на издателя, със съдържание, което не съответствува на волята на подписалия, се наказва съобразно с различията в чл.308 и 309.
(2) Съобразно със същите различия се наказва и онзи, който чрез измама склони другиго да подпише документ със съдържание, което не съответствува на волята на подписалия.
Чл.316. Наказанието, предвидено по предходните членове на настоящата глава, се налага и на онзи, който съзнателно се ползува от неистински или преправен документ, от документ с невярно съдържание или от такъв по предходния член, когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност.
Чл.317. (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) Който противозаконно се ползува от документ, като знае, че издателят го е подписал, без намерение да се задължи по него, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.
Чл.318. (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) Който противозаконно си служи с официален документ, издаден от друго лице, с цел да заблуди орган на властта или представител на обществеността, се наказва в лишаване от свобода до две години или с пробация, или с глоба до шест лева.
Чл.319. (изм.,ДВ,бр.103 от 2004 г.) Който унищожи, скрие или повреди чужд или не изключително нему принадлежащ документ с цел да причини другиму вреда или да набави за себе си или за другиго облага, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.