37. Понятие за юридически факти.

Юридически са фактите от обективната действителност, които се институционализират в правото, за да пораждат правни последици. Това са явления, процеси, обществени отношения, които съществуват независимо от правото. Смисъла на тяхното институционализиране е да пораждат съответни правни послидици. Правните последици, които те пораждат, зависи от оценката която законодателят им дава. Юридическите факти се съдържат в хипотезата на правната норма. На това основание се реализират следващите елементи на правната норма. Това определя мястото на юридическите факти в правната действителност. Те са причина за да възникнат правните отношения и правните връзки. Юридическите факти имат фактическо – юридическа същност- От една страна те са проявление в обективната действителност (правото не създава юридически факти) от друга страна те са интитуционализирани в правото факти и пораждат правни последици. Не всички фанти от обективната действителност се интитуционализират в правото. Тези факти, които получават правна институонализация наричаме релевантни факти, противоположно другите се наричат ирелевантни факти (факти, които нямат значение за правото).