36. Държавен бюджет и държавен дълг. Фискална политика.

1) Държавен бюджет и държавен дълг
Държавният бюджет на една страна е основният инструмент за набиране и изразходване на парични средства с цел осъществяване на своите функции. Практиката на ежегодно балансираните бюджети и на бюджетните дефицити поражда проблеми от вида на ограничена възможност за въздействие върху икономическото развитие, трудности по обслужването на външния и вътрешния дълг, преместването на капитали и т.н.

Някои определят държавния дълг като неприемлив и го свързват с неговото нарастване и опасността от банкрут за държавата. Основната причина за противоречивите оценки за държавния дълг е, че бюджетният дефицит и държавнтият дълг представляват инструментариум за дефицитно изразходване на ресурси от страна на държавата - една от най-криворазбраните държавни дейности. Така тя чрез бюджетния дефицит заема средства от населението и предприятията.

Вътрешняи дълг е дълг на държавата спрямо нейното население, предприятия, банки и други притежатели на държавни ценни книжа. Това, което е задължение на държавата, същевременно е актив в ръцете на населението и другите икономически субекти.

Външният дълг представлява изтичане на средства извън държавата, което може да се разгледа като отрицателно събитие. Той поражда два проблема: неговото обслужване и преместването на капитали.


2) Фискална политика
Фискалната политика е процес на целенасочено изменение и манипулиране от страна на държавата на данъчното облагане и на държавните разходи. Тя обхваща както данъчната, така и бюджетната политика. Фискалната политика има свои цели, които най-общо са насочени към стабилизиране на икономическия растеж, към постигане на макроикономическо равновесие.

Фискалната политика е:
>> Дискреционна - фискалната политика, която съзнателно се манипулира от държавата. Тя се провежда чрез механизмите на:
- изменения на данъчните ставки и обхват;
- държавни програми за инвестиции и заетост на работната сила.
Тя се явява под две форми:

>> >> Стимулираща - намаляване на данъчното облагане; увеличаване на държавните разходи и съчетаване и на двете. Прилага се по време на застой или спад.
>> >> Рестриктивна - увеличаване на данъчното облагане; намаляване на държавните разходи и съчетаване и на двете. Прилага се когато икономиката е в състояние на подем.