36. Държавата на институционално ниво. Държавен апарат: държавни органи и институции. Правно положение на държавния орган

1. Държавата на институционално ниво
държавата на институционално ниво
Държавата на институционално ниво се проявява като определена организация, система от органи и институции, които осъществяват държавната власт. На това ниво държавата съществува като държавен апарат. Това проявление е най-ясно очертано, най-отчетливо за всички и затова обикновено то се отъждествява със самата държава и тя се разглежда единствено като държавен апарат. Това проявление на държавата е важно, но не е единствено. То не бива да се преувеличава.

общото в характеристиката на държавата на институционално ниво
Общото в характеристиката на разглежданото проявление на държавата представя държавния апарат като управленски апарат, чрез който се осъществява присъщото на всяка колективност управление на общите дела. Обособяването на държавния апарат като управленски апарат е обективна закономерност на обществото.

2. Държавни органи и държавни институции
Държавният апарат е система от държавни органи и държавни институции, чрез които се осъществява държавната власт и се управлява в глобален план държавно организираното общество. В държавния апарат съществува 2 структурни образувания – системата на държавните органи и системата на държавните институции.

държавни органи
Държавният орган е основна съставна част на държавния апарат, състояща се от длъжностни (служебни) лица, които имат определени държавно-властнически правомощия.
Държавният орган:
е обособен самостоятелен елемент на държавния апарат.
е самостоятелен субект по публичното право. Неговата правосубектност се реализира от физически лица. В качеството си на служебни лица те персонифицират държавния орган като отделен правен субект.
действията му са обвързани с осъществяването на определена държавна функция и са ограничени в кръга на точно определени дейности. Те очертават полето на неговата компетентност.

Системата на държавните органи е формирана от съответни свързани помежду си подсистеми (органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт), които са йерархично изградени. Подсистемите са свързани помежду си. В резултат държавните органи действат като цялостна система – държавен апарат.

Държавният орган осъществява своята дейност с помощта на “практически изпълнители”, организирани в служебен апарат – администрация. По принцип всеки държавен орган се подпомага от своя администрация, но има и изключения (като министър без портфейл).
Организацията на администрацията няма единен правен режим и следва спецификата на различните държавни органи.
Администрацията бива:
политическа и неполитическа
политическа: работещите в нея не са държавни служители и участието им в нея може да приключи с едностранно волеизявление на ръководителя й
неполитическа: включва държавни служители и помощен персонал

Администрацията на органите на съдебната власт и на Конституционния съд е неполитическа, но лицата, работещи в нея, не са държавни служители.

цивилна и военна
Това разделение съществува при военните институции.
цивилна: цивилната администрация на МВР и МО се дели на политическа и неполитическа
военна: тя е само неполитическа и всички военнослужещи са държавни служители

Държавният орган и неговият служебен апарат не бива да се смесват. Служителите в съответната администрация нямат властнически правомощия, не реализират държавна власт и затова не са държавни органи. Така следва да се различава Народното събрание от администрацията на Народното събрание, Конституционния съд от неговата администрация и т.н.

държавни институции
Държавният орган и принадлежащият му служебен апарат образуват държавната институция. В този аспект държавният апарат представлява система от държавни институции.

Институциите, принадлежащи към трите власти, се означават още с понятието “ведомство”. Освен ведомствата съществуват и други държавни институции, които осъществяват специфична дейност. Те притежават по-голяма автономия и се наричат “държавни учреждения”. Такива са БНБ, висшите училища, БТА и др.

3. Средства за поддръжка на държавните институции
Държавното управление не се изчерпва само с реализирането на държавната власт. То е дейност по общото ръководство на обществените процеси. Ръководството е ориентирано към обществото и в този план дейността на държавния апарат е поставена в негова услуга. Обществото чрез данъците осигурява издръжката на държавните органи и служителите в институциите, като предварително заплаща предоставяните от тях услуги. Държавният апарат осъществява своята дейност в един “непазарен кръг”. Държавният апарат предоставя услуги под формата на доставки, а не на сделки. Либералната идея за “по-малко държава” води до разширяване на “пазарния кръг”, като част от дейностите на държавния апарат се прехвърлят в него и се осъществяват като сделки. Действието на институциите налага използването на различни услуги (консумативи, ремонти, поддръжка и пр.), които се осъществяват в “пазарния кръг”. За да могат институциите да участвуват в гражданския оборот и да сключват сделки с други правни субекти, те получават качеството “юридически лица” по частното право. Осъществяването на тази дейност е ограничено в рамките на съответния бюджет и се контролира от Сметната палата.

В качеството си на ръководител на определена институция, държавният орган осъществява и управленска дейност вътре в нея. Тя е насочена към нисшите държавни органи в нейните рамки, към нейните служители и работници.

4. Правно положение на държавния орган
Въпросът за правното качество на държавния орган като елемент на държавния апарат е дискусионен. Съществуват 2 теории в тази връзка:
френска: държавният орган действа в качеството си на представител на народа
немска: съвременната държава като организирана общност се самоконституира в правен субект, в юридическо лице. Така държавните органи действат в качеството на органи на държавата като юридическо лице. Оттук произтича тяхната дееспособност в сферата на публичното право, осъществявана чрез властническите им правомощия.

Според нас е правилно да се приеме, че у нас Президентът и Парламентът действат като представителни органи по пълномощие на народа. Всички останали органи действат като органи на държавата – юридическо лице.