36. Обединения ня търговци.Същност.Видове.Консорциум.Видове консорциуми.Холдинг.Предмет на дейност.Кредитна дейност.

Съществуват форми на обединения, които се означават като икономически групировки. Характерно за тях е, че се формира общо ръководство, но ТД имат и известна самостоятелност. Има различни видове според различни критерии – дали обединението е персонифицирано или не; дали обединението се формира на хоризонтално или вертикално ниво и т.н. ТЗ урежда 2 икономически групировки – консорциум и холдинг.
Консорциум- може да бъде търговско или гражданско дружество. Членовете на консорциума могат да бъдат само търговци (всякакви търговци, включително публични предприятия). Консорциумът може да бъде както персонифицирано гражданско дружество,така и търговско дружество. Възможно е консорциумът да се създава с временна цел, но това не е задължително. Консорциумът е обединяване на търговци за извършване на определена дейност. Може да бъде в няколко правоорганизационни форми :
- на гражданско дружество;
-на някои от петте вида ТД.
Холдинг- Холдингово дружество е АД, КДА или ООД, което има за цел под каквато и да е форма да участвува в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Най-малко 25 на сто от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества. Дъщерно дружество е това, в което холдинговото дружество притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 на сто от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет.Х-ки на холдинга:
1.Холдинговото дружество трябва да бъде капиталово дружество (АД, ООД, КДА).
2. Поне 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да се състои от акции или дялове на дружества.
ТД в холдинга са отделни ЮЛ, следователно всяко от тях е отделен данъчен субект. Всяко от тях плаща данък върху печалбата, изчислява дивидент за холдинговото дружество, където отново се облага. Имаме двукратно облагане на един и същи доход. Смисълът на холдинговата уредба е данъчно задължителният субект да е само един, холдингът. Доходът се изчислява от всички дъщерни дружества.
Предмет на дейност-може да бъде:
1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
2. придобиване, управление и продажба на облигации;
3. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува;
4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува.
Кредитиране на холдинга от дъщерните дружества – законът говори за депозити (влог), но също става дума за кредит. Размерът на депозитите не може да е повече от 3 пъти от размера на капитала. Целта тук е да може да се извършва банкова дейност, но тя да е публична, а само между холдинга и дъщерните дружества.