37. Пасивен и активен подкуп. Други състави.

Подкуп
Чл.301. (1) (изм.,ДВ,бр.51 от 2000 г., бр.92 от 2002 г.) Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
(2) (изм.,ДВ,бр.51 от 2000 г., бр.92 от 2002 г.) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал.1, за да наруши или загдето е нарушило службата си, когато това нарушение не съставлява престъпление, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до десет хиляди лева.
(3) (изм.,ДВ,бр.95 от 1975 г., бр.51 от 2000 г., бр.92 от 2002 г.) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал. 1, за да извърши или загдето е извършило друго престъпление във връзка със службата, наказанието е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.
(4) (изм.,ДВ,бр.89 от 1986 г.) В случаите по предходните алинеи съдът постановява и лишаване от право по чл.37, точки 6 и 7.
(5) (нова,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Наказанието по ал.1 се налага и на чуждо длъжностно лице, което поиска или приеме подкуп или приеме предложение или обещание за подкуп.
Подкупът е едно от най-тежките престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации. Той свидетелства за наличието на необходимо съучастие. Подкупът е престъпление, за което са нужни две лица, всяко от които върши отделно престъпление: вземане на подкуп и даване на подкуп. Обект и на двата вида подкуп са обществените отношения по законосъобразността, безкористното и авторитетно осъщесвяване на различните служебни дейности. Средство на подкупа може да бъде само някаква материална облага. Подкупът може да е активен и пасивен. Пасивният подкуп е уреден в чл.301,ал.1/НК – длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не такова действие, се наказва за подкуп. Субект може да бъде само длъжностно лице. изпълнителното деяние се състои в искане или приемане на някаква имотна облага или приемане на предложение или обещание за такава. За разлика от използването на служебно положение по чл.283, тук длъжностното лице постига лично облагодетелстване не защото е началник, а защото е свършил или ще свърши някаква работа в рамките на своята служба, освен това облагата е само материална. Престъплението е резултатно – благоприятна промяна за имуществото на дееца. Формата и видът на вината са пряк умисъл.
Чл.302. За подкуп, извършен:
1. (доп.,ДВ,бр.92 от 2002 г.) от лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател;
2. чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение;
3. (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.) повторно; и
4. в големи размери.
наказанието е:
а) (доп.,ДВ,бр.89 от 1986 г.; изм.,бр.51 от 2000 г.; доп.,бр.92 от 2002 г.) в случаите на чл.301, ал.1 и 2 - лишаване от свобода от три до десет години, глоба до двадесет хиляди лева и лишаване от права по чл.37, точки 6 и 7.
б) (изм.,ДВ,бр.89 от 1986 г.; доп.,бр.92 от 2002 г.) в случаите на чл.301, ал.3 - лишаване от свобода от три до петнадесет години, глоба до двадесет и пет хиляди лева и конфискация до една втора от имуществото на виновния, като съдът постановява и лишаване от право по чл.37, точки 6 и 7.
Чл.302а. (нов,ДВ,бр.89 от 1986 г.; доп.,бр.92 от 2002 г.) За подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до тридесет години, глоба до тридесет хиляди лева, конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния и лишаване от права по чл.37,точки 6 и 7.
Чл.303. (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Съобразно различията по предходните членове длъжностното лице и чуждото длъжностно лице се наказват и когато с тяхно съгласие дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.
Чл.304. (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г.)
(1) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
(2) Ако във връзка с подкупа длъжностното лице е нарушило служебните си задължения, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до седем хиляди лева, когато това нарушение не съставлява по-тежко наказуемо престъпление.
(3) Наказанието по ал.1 се налага и на онзи, който предложи, обещае или даде подкуп на чуждо длъжностно лице.
Субект може да бъде всяко наказателноотговорно лице. изпълнителното деяние се изразява в предлагане, обещаване или даване на имотна облага на длъжностно лице. престъплението е резултатно – приемане на имотната облага, обещание или предложение за такава. Формата и видът на вината са пряк умисъл. Ако във връзка с подкупа длъжностното лице е нарушило служебните си задължения, наказанието е по-тежко. Наказанието е по-тежко и когато длъжностното лице заема отговорно служебно положение, включително съдия, прокурор, следовател или съдебен заседател.
Чл.304а. (нов,ДВ,бр.51 от 2000 г.; изм.,бр.92 от 2002 г.) Който предложи, обещае или даде подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател, се наказва с лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.
Чл.304б. (нов,ДВ,бр.92 от 2002 г.)
(1) Който поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.
(2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по ал.1, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева.
Чл.305. (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г.) - (1) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на арбитър или вещо лице, назначено от съд, учреждение, предприятие или организация, когато те извършат такива деяния във връзка с тяхната дейност, както и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.
(2) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на защитник или повереник, когато те извършат такива деяния, за да помогнат да се реши в полза на противната страна или във вреда на доверителя наказателно или гражданско дело, както и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.
Чл.305а. (нов,ДВ,бр.28 от 1982 г.; изм.,бр.92 от 2002 г.) Който посредничи да се извърши някое от деянията по предходните членове, ако това не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.
Чл.306. (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Не се наказва онзи, който е предложил, обещал или дал подкуп, ако е бил изнуден от длъжностното лице, арбитъра или вещото лице да стори това и ако незабавно и доброволно е съобщил на властта.
Чл.307. (изм.,ДВ,бр.51 от 2000 г.) Който преднамерено създава обстановка или условия, за да предизвика предлагане, даване или получаване на подкуп с цел да навреди на онзи, който даде или приеме подкупа, се наказва за провокация към подкуп с лишаване от свобода до три години.
Чл.307а. (нов,ДВ,бр.28 от 1982 г.; изм.,бр.92 от 2002 г.) Предметът на престъпленията по този раздел се отнема в полза на държавата, а когато липсва, се присъжда неговата равностойност.