36 Привилегии и имунитети на постоянните представителства на държави при международните организации.

Ред за учредяване и функции
Постоянните представителства при международните организации са орган за външни отношения на държавата, които са подобни на дипломатическото представителство задгранични органи, но представляват изпращащата държава пред международните организации от универсален характер, а не пред приемаща държава.
По правило само държави – членки на съответната международна организация могат да учредяват постоянни представителства след предватилено съобщаване на държавата от международната организация на територията, на която е разположено нейното седалище. Нечленуващите държави в съответната международна организация могат да учредяват само постоянни мисии на наблюдател в нея. И в двата случая е необходимо да се допуска от правилата на съответната организация.
Член 6 от Виенската конвенция за постоянно представителство на държавите при международна организация от универсален характер от 1975г. определя функциите на представителствата, както следва:
1. осигуряване на представителство на изпращащата държава при организацията
2. поддържане на връзка между изпращащата държава и организацията
3. водене на преговори с организацията и в нейните рамки
4. изясняване на осъществяваната в организацията дейност и съобщаване за нея на правителството на изпращащата държава
5. осигуряване на участието на изпращащата държава в дейността на организацията
6. защитаване интересите на изпращащата държава по отношение на организацията
7. съдействие за осъществяване на целите и принципите на организацията по пътя на сътрудничеството с организацията и в нейните рамки.

Привилегии и имунитети
Постоянните представителства имат почти същите привилегии и имунитети, както и дипломатическите представителства съгласно конвенцията от 1975г. те обаче могат да бъдат конкретизирани и в отделни договори, сключени между международната организация и държавата, на чиято територия е разположено седалището на международната организация.
Постоянните представителства имат следните привилегии и имунитети: неприкосновеност на посещенията, освобождаване от всякакви данъци, такси и мита, неприкосновеност на архивите по всяко време и независимо от тяхното местонахождение, неприкосновеност на кореспонденцията и др.

Сътрудници на постоянните представителства
Освен ръководителя на представителството сътрудниците са и членовете на диплотамически, административно-техническия и обслужващия персонал.
Редът за назначаването на ръководителя на представителството се различава от реда за назначаването на ръководителя на дипломатическото представителство. Изпращащата държава назначва ръководителя на представителството, след което довежда неговото име до знанието на организацията, която от своя страна информира приемащата страна. Изпращащата държава може да акредитира едно и също лице в качеството на ръководител на представителствата при две или повече международни организации. Старшинството на постоянните представители се определя по азбучен ред на държавите, участващи в организацията.
Функциите на ръководителя на представителството се прекратяват:
1. след уведомяване на организацията за тяхното прекратяване от изпращащата страна
2. ако представителството се отзовава окончателно или временно
За назначаването членовете на персонала на представителството, тяхната длъжност и т.н. изпращащата държава уведомява организацията.
Представените лични привилегии и имунитети по същество са дипломатически. Персоналът на постоянното представителство се ползва с неприкосновеност на личността, служебните книжа и документите, свобода на връзките, право на куриери и шифър, данъчен имунитет и др. За разлика от дипломатите в конвенцията от 1975г. не се предвижда имунитет на личната резиденция и пълен съдебен имунитет на сътрудниците на постоянните представителства.