36. Реализация и защита на субективните права.

Реализацията на субективните права се осъществява в две форми - Чрез правните отношения –
- така се реализират относителните субективни права. За да реализира правото си, субекта трябва да влезе в отношения с друг субект. (граждански брак)
- Абсолютните субективни права се реализират чрез правните връзки. Това означава че пртежателят на субективното право сам го реализира, като правната връзка се изразява в задължението всички останали субекти да не възпрепятствуват това.

Защитата на субективните права се осъществява чрез система от средства:

1. Конституционно – правни гаранции;
2. Материално правни гаранции- охранителни мерки
3. Процесуални гаранции
4. Искова защита на субективните права;
5. Международноправна защита на субективните права – най съществено значение има всики български гражданин да сезира европейският съд по правата на човека. България е ратифицирала европейската конвенция по правата на човека и е признала с решение на Нарадното събрание, юрисдикцията на Европейският съд. Решенията на Европейският съд за защита правата на човека се изпълняват по реда решенията на националните ни съдилища.