36. Политически и икономически идеи в Търновската конституция

1) Политически идеи
- от теорията на Жан Жак Русо за "Обществения договор" - учението за народния суверенитет, т.е. властта в демократичната държава произлиза от народа. Това е един от аргументите срещу Сената - че той ще утвърди привилегировано съсловие и ще наруши народния суверенитет ("Власт от народа и за народа").
- равни политически права на гражданите, за да участват в управлението - чл. 57 - всички български поданици са равни пред закона.
- разделение на властите - основен конституционен принцип в демократичната държава о гаранция за политическата свобода на гражданите.
- правото на свобода на индивида - прокарано в редица разпореждания (чл. 40, 73, 74, 77 и др.).

2) Икономически идеи
- чл. 67 - правото на собственост е неприкосновено - конституционна основа на новобългарското гражданско право. Практическият смисъл на правото на собственост се свежда до правото на притежаване на собственост - най-солидната гаранция за политическа свобода на гражданите: абсолютно право на собственост и свобода на разпореждане със собствения труд.

Прогласените в Търновската конституция свободи на гражданите отразяват същността на извършените радикални промени в българското общество след войната от 1877-1878 г. За пръв път в историята на българите по законодателен ред се прокламират универсалните лични свободи на индивида, свободата на печата, на събранията и дружествата, определящи най-важните особености в правното положение на личността.

3) Обществено-политически принципи
Наличие на приемственост на юридически принципи във френската Декларация за правата на човека и гражданина (1789). Конституционните принципи за свободата на личността се приемат от търновските учредители като необходимо условие, за да не става гражданинът жертва на произвола на чиновниците; както и като средство, гарантиращо неприкосновеността на индивида.

- глава XII, дял VI - текстове, гарантиращи личната неприкосновеност, неприкосновеност на жилището и тайната и неприкосновена лична кореспонденция (чл. 77)
- чл. 73 - никой не може да бъде наказван без присъда
- чл. 74 - арестуването и обискирането на гражданина става само по установен от закона ред - израз на принципа за законоустановеност на наказанието.
- свобода на печата, събрания на дружествата
- чл. 74 от законопроекта е отхвърлен - наказателната отговорност за злоупотреба със свободата на печата;
- чл. 79 - свободата на печата не допуска цензура
- чл. 82 - свобода на събранията - не се отнася на тези на открито
- чл. 84 - "право за подаване на прошения" - гражданите могат да оказват известно влияние върху законодателството и управлението на страната.
Търновската конституция ограничава правото на колективни петиции на учрежденията - само законоустановените им представители (подобно на други европейски институции).