35 Задължения спрямо приемащата страна. Привилегии и имунитети в трета страна.

Съгласно Виенската конвенция произтичат две основни задължения за дипломатическото представителство:
1. да ползва своите помещения за официални цели
2. да осъществява официалните си отношения с приемащата държава посредством министерството на външните работи и други ведомства, за които са се споразумели.

Сътрудниците на дипломатическото представителство са длъжни:
1. да уважават законите на приемащата държава
2. да не се намесват във вътрешните работи на държавата
3. всички официални контакти да се осъществяват посредством министерството на външните работи и другите ведомства, за които са се споразумели
4. да не използват помещенията на дипломатическото представителство за цели, несъвместими с неговите функции
5. да не осъществяват професионална или търговска дейност за лична изгода