35. Видове субективни права.

На основата на различни критерии, разкриваме видовото разнообразие на субективните права:
1. В зависимост от връзката на обществените права и нейните общности те се подразделят на:
- основни – тези субективни права, които съдържат в себе си естествени права. Това означава че в тях са установени възможности, които са предопределени от естествените права. Естественитите права произтичат от биосоциалната същност на личността. Тъй като те не притежават регулативни качества е необходимо да бъдат инстутицоинализирани в правото, за да се гаратнира тяхното реализиране. Това става чрез институционализирането им в международното право и във вътрешното право, чрез конституционното право.
- Производни - Реализацията на основните субективни права, става освен пряко (непосредствено), още и коствено, чрез производните от тях субективни права. На базата на основните субективни права в обективното право се институционализира система от призводни субективни права. Това са права, които имат материално - правен характер, така и процесуално-правен характер. (например: правото на собственост, като основно субективно право се реализира чрез производните субективни права : владеене, ползване и разпореждане)
2. В зависимост от връзката с насрещнозадължени субекти субективните права биват:
- абсолютни – те се реализират от притежателя им самостоятелно. Достатъчно е всички останали субекти да не възпрепядствуват неговото осъществяване. То е абсолютно, тъй сато зависи единствено от волята на неговият носител.
- Относителните субективни права се реализират чрез активното поведение на насрещнозадължен субекг. Те са относителни, тъй като зависят от волята, от поведението на друг субект.
3. В зависимост от това , от кой дял от структурата на правото са институционализирани те се делят на:
- частно правни субективни права и публични субективни права
- материално правни и процесуални субективни права
- вътрешноправни и международноправни;
4. В зависимост от кръга на субектите:
- лични (индивидуални) – това са права на отделната личност;
- колективни – права на общности на които са признати тези права (малцинствата);
5. В зависимост от отрасъла:
- облигационно право
- гражданско и вещно право;