34 Привилегии и имунитети на ръководителя и персонала на дипломатическото представителство.

Съгласно международното право членовете на дипломатическото представителство се делят на три категории – дипломатически, административно-технически и обслужващ персонал.
Членовете на дипломатическия персонал са лицата, които имат дипломатически ранг: посланик, съветник, секретари, аташета и др.
Към административно-техническия персонал се отнасят завеждащите канцелария, счетоводителите, преводачие, машинописки, радисти, шифровачи и др, изпълняващи административно-технически функции.
Към обслужващия персонал спадат лицата, които изпълняват помощни и обслужващи дейности – шофьори, куриери, охрана, готвачи, градинари и др.

Специални права, привилегии и имунитет се продоставят на сътрудниците на дипломатическите представителства за изпълнение на техните задължения в зависимост от техния статус. Те се осигуряват и гарантират от приемащата държава с цел създаването на максимално благоприятни условия, спомагащи дипломатическото представителство да изпълнява функциите си.
Пълен обем от привилегии и имунитет се предоставят на ръководителя на членовете на дипломатическия персонал, за които по смисъла на Виенската конвенция се употребява терминът: “дипломатичски агент”.
Към личните привилегии на дипломатите спадат:
• Лична неприкосновеност на лицата, притежаващи дипломатически ранг, която им гарантира независимост при изпълнение на служебните задължения и свобода на личността и достойнството. Съгласно Виенската конвенция от 1961г. личността на дипломатическия агент е неприкосновена. Той не може да бъде арестуван или задържан под каквато и да е форма. Личната неприкосновеност настъпва от момента на влизане на дипломата на територията на приемащата държава до окончателното й напускане.
• Неприкосновеността на жилището на дипломата – частната му резиденция без значение дали е временна или постоянна, собствена или наета.
• Дипломатите се ползват от пълен имунитет от наказателна, гражданска и административна юрисдикция на приемащата държава, от данъчен имунитет, освобождават се от повинност и реквизиция, ползват се от митнически привилегии.

Съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения членовете на административно-техническия персонал и членовете на техните семейства , ако не са граждани на приемащата държава, се ползват с почти същите привилегии и имунитети, предвидени за дипломатическия персонал. Различието се състои в това, че по отношение на членовете на административно-техническия персонал се прилага т.нар. функционален имунитет, т.е. за действия, извършени от тях извън изпълнение на административните си задължения, не се разпростира имунитет от гражданската и административната юрисдикция на приемащата държава. Второто различие засяга митата, данъците и свързаните с тях такси по отношение на внесените от тях предмети за първоначално обзавеждане – те ползват тази привилегия еднократно. Постоянно действащ имунитет те ползват по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава, лична неприкосновеност, неприкосновеност по отношение на частната резиденция, кореспонденцията и др.

Членовете на обслужващия персонал, които не са граждани на приемащата държава се ползват с функционален имунитет по отношение на действията, свързани с изпълнение на служебните им задължения. Освобождават се от данъците и таксите върху трудовото им възнаграждение и социалните осигуровки. В сключваните длустранни договори за учредяването на дипломатичски представителства на практика държавите могат да им предоставят пълне обем от привилегии и имунитети.