33 Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство

На дипломатическото представителство за изпълнение на неговите функции се предоставят и се ползват привилегии и имунитет в съответствие с нормите на МП.
Привилегия – специални, изключителни права, преимущество
Имунитет – употребява се в този случай като неприкосновеност
Привилегии и имунитет се предоставят както на дипломатическите представителства, така и на техните сътрудници, за да могат да осъществяват своите функции свободно, неконтролирани от властите на приемащата държава, т.е. да бъдат неприкосновени.
Неприкосновеността на помещенията на дипломатическото представителство е най-важното условие, което трябва да му се гарантира срещу влизането на властите на приемащата държава в неговите помещения без съгласието на ръководителя на представителството. Терминът “помещения на представителството” включва сгради и части от сгради, използвани от представителството, резиденцията на ръководителя на представителството и др, считани за територия на изпращащата държава.
Властите на приемащата държава са длъжни да осигуряват външната охрана на дипломатическите представителства. Вътрешната охрана се осигурява от самите дипломатически представителства. В една или друга степен тя е била осигурявана още от самото създаване на този институт, но получава значително развитие през последните десетилетия сред зачестилите окупации на посолства, отвличания и убийства на дипломати.
Засега този въпрос не е кодифициран и се урежда в съотвествие с обичайните норми на МП. Изпращащата държава често посочва в нотите при поискване на визи, че лицето се изпраща за осъществяване на вътрешна охрана.
В двустранните договори, макар и рядко, се уреждат организацията и статутът на вътрешната охрана, на практика това се извършва с мълчаливото съгласие на приемащата държава.
Наред с недвижимото имущество с неприкосновеност се ползват превозните средства на дипломатическите представителства и на техните сътрудници.
Под дипломатически превозни средства се приемат всички транспортни средства, които принадлежат, взети са под аренда или са предоставени за постоянно ползване на дипломатическите представителства, на техните сътрудници и семействата им. Съгласно МП не се прави разграничение между превозните средства, принадлежащи на дипломатическото представителство, и превозните средства, принадлежащи на неговите сътрудни;и. Тези превозни средства се отличават от другите по специалния регистрационен номер, издаван от компетентните органи на приемащата държава.
От разпоредбите на член 22 на Виенската конвенция от 1961г. произтича, че неприкосновеността на дипломатическите превозни средства включва освобождаване от обиск, реквизиция, запор и изпълнителни действия от съответните органи на приемащата държава.
Неприкосновеност на архивите, документите, официалната кореспонденция и пощата
Съгласно член 24 от Виенската конвенция от 1961г. те са “неприкосновени по всяко време и независимо от местонахождението им”.
Със свобода на връзките и движението приемащата държава трябва да разрешава и да покровителства свободата на представителството за всякакви официални цели. Тази свобода включва връзка на представителството със своето представителство и другите дипломатически и консулски представителства, независимо къде се намират, с всички подходящи средства, включително и дипломатически куриери, закодирани телеграми и шифрограми.

Помещенията на представителството се ползват с данъчен имунитет,т.е. те се освобождават от държавни, районни и общински данъци и такси, освен тези, които са вънзаграждение за конкретен вид обслужване.
Дипломатическото представителство и неговият ръководител имат право да ползват знамето и герба на изпращащата държава в помещенията и върху транспортните средства.
Освен това, дипломатическите представителства имат юрисдикционен (наказателен, граждански, административен) имунитет, данъчен имунитет и митнически привилегии.