33. Изисквания за валидност на актовете по реализиране на правото. Недействителност. Видове недействителност.

Три са основните изисквания за валидност на правото:
1. Съответствие с предписанията на материалният закон – това е първо изискване, тъй като по същество всеки казус се решава въз основа на материалният закон.
2. Нарушаване изискванията на процесуалният закон – това изискване също е самостоятелно основание за валидност на актовете, тъй като реда и формите са гаранция за спазване на материално – правния закон.
3. Обоснованост на акта – необоснованият акт подлежи на отмяна – той е недействителен необоснован е акта, при който няма съответствия между юридическият акт и правните норми, въз основа на които казусът е решен. Обосновката се съдържа в мотивите към съдебните актове.
При различните видове актове, отнасащи се към отраслите на правото се предвиждат и други изиствания за валидност.
Неспазването на изискването за валидност има за правна последица недействетелността на съответните актове. Недействителността се проявява във форма на нищожност и като унищожаемост.
- Нищожните актове не пораждат правни последици. Критерият е съществени и безспорни нарушения на законовите изисквания. Когато субект на правото се позовава на нищожен акт е достатъчно съдът да обяви да констатира нищожността на този акт и без да го отменя не се съобразява с него.
- Унищожаемите актове, противоположно на първите, подлежат на отмяна. Унищожаемите актове се отменят с друг, нов акт. Отмяната може да бъде пълна или частична. Също така този акт може да видоизмена в първоначалният акт.