32. Еднолични търговски дружества. Понятие.Образуване. Имущество. Управление. Регистър на държавните предприятия и на предприятията с държавно участие.Разликата му от търговския регистър.

Определение за ЕТД – дружество, чиито дялове или акции принадлежат на 1 лице. Едноличното търговско дружество не е нова организационна форма и за това в зависимост от неговия вид субсидиарно се прилагат правилата за съответния вид дружество.
Класификации на ЕТД:
1.В зависимост от правноорганизационните форми – ЕООД и ЕАД, само капиталови ТД.
2. В зависимост от едноличния собственик на капитала (дялове или акции):
1) Публични предприятия – ТД, при които притежател на капитала е държавата или общината;
2) Частни – друг собственик на капитала.
Способи за възникване на ЕТД. Има 2 способа за възникване на ЕТД. Като от самото начало дружеството се учредява като ЕТД или чрез придобиване на всички дялове или акции от едно лице. Законът нарича притежателят на дяловете/акциите едноличен собственик на капитала. Между него и дружеството настъпват членствени правоотношения. Законът не предвижда ограничения колко ЕТД може да притежава 1 лице. В закона няма общ режим за ЕООД и ЕАД.
ЕООД. Особености:1.Ако дружеството се учредява като еднолично трябва да се състави учредителен акт в писмена форма за действителност.2.Фирмата трябва да съдържа означението “еднолично ООД”.3. Капиталът се подчинява на изискванията за капитала при ООД. Има само една особеност – той не е необходимо да е разделен на дялове (целият капитал е 1 дял). Възможно е обаче да е разделен на дялове и всички да са собственост на едно лице.

Държавното и общинското предприятие може да бъде еднолично дружество с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество. Държавните и общинските предприятия могат да образуват и други търговски дружества или обединения на търговски дружества.
Образуване -държавните дружества публични предприятия се образуват от компетентните държавни органи – Министерски съвет, ресорни министри или други държавни органи в съответствие с отрасловата компетентност. Най-често съответният министър е органът, който образува ЕТД. Той приема учредителен акт и назначава органите за управление. Има спор каква е правната същност на учредителния акт – индивидуален административен акт или юридически факт от вида на сделките. ЕТД могат да възникнат не само като се учредят от държавата (оригинерно), но и като едно държавно предприятие, което не е ТД се преобразува в ТД (деривативно). Преобладаващ способ за възникване на търговците публични предприятия е преобразуването. Тези ТД се създават на основата на непарични вноски. Образуването и преобразуването на държавните предприятия като еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества се извършва по ред, установен със закон.
Една от най-важните последици от образуването и преобразуването е, че освен че възниква нов правен субект и имуществото внесено в ТД престава да бъде държавна или общинска собственост. Държавата или общината губи вещните си права върху имуществото и става притежател на дялове/акции, а вещните права принадлежат на ТД и се подвеждат под общия режим на частна собственост. Органи за управление на търговци публични предприятия. И при 2та вида ЕТД има същите органи на управление като на ЕТД по ТЗ. Едноличния собственик на капитала се нарича “принципал” при търговците публични предприятия. Кой изпълнява правомощията на едноличния собственик зависи от това кой е учредил дружеството публично предприятие: ако е министерския съвет – министерския съвет, ако е министър – министъра или друг орган. При 2та вида ЕТД, които са държавни предприятия има специални правила за компетенциите на органите включени в правилника. Общото е, че в държавните предприятия компетенциите на едноличния собственик на капитала са по-широки отколкото по ТЗ. Смята се, че щом има държавно имущество е необходим и по-силен контрол.
1.ЕООД.
1) Държавните предприятия нямат ОС, неговите правомощия се осъществяват от едноличния собственик. Правомощията му са уредени в чл. 14 от Правилника и компетентността му е като тази на ОС и на едноличния собственик при ЕООД по ТЗ. Едноличния собственик на капитала се произнася по следните въпроси, които по ТЗ са от компетенциите на управителя:
а/. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
б/. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;
в/. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
г/. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица; дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущества;
д/. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.
2) Всяко ЕООД държавно предприятие трябва да има управител като за разлика от ТЗ тук е възможно управителят да е както физическо така и юридически лице.
3) С контрольора се сключва договор за контрол – много близък до мениджърския договор, но без бизнес задачи.
2.ЕАД.
1) Едноличният собственик на капитала в лицето на съответния държавен орган осъществява функциите на ОС. Правата на едноличния собственик на капитала са по-широки от тези по ТЗ-има 3 допълнителни права, които не са предвиден в ТЗ:
а/. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
б/. определя дела на собствениците на недвижими имоти и акциите, които те получават. в/. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества.
2) Между членовете на съветите и принципала се сключва мениджърски договор, който се урежда по същите правила както мениджърския договор при ЕООД.