32. Нива на съществуване на държавата. Общо и особено в проявлението

1. Трите нива на съществуване на държавата
Държавата е социално явление. На всяка социална общност са присъщи няколко нива на съществуване. Тези нива са три: субстанционално, атрибутивно и институционално.
субстанционално ниво
Субстанционалното ниво на социалната общност, нейната субстанция са хората. На това ниво тя съществува като съвкупност от взаимообвързани и взаимодействащи си индивиди, членове на едно цяло.
атрибутивно ниво
Атрибутивното ниво, атрибута на обществената материя са междуличностните и междугруповите отношения, породени в резултат от взаимодействията на хората. На това ниво социалната общност представлява система от обществени отношения и връзки между нейните членове.
институционално ниво
Институционалното ниво на социалната общност, нейните институции са система от органи и механизми, които опосредстват и насочват социалната дейност на индивидите. На институционално ниво социалната общност съществува чрез своите институции.

2. Възникване и развитие на идеята за трите нива на държавата
Идеята, че държавата се проявява едновременно в различни нива е формулирана за първи път от руския теоретик на държавата Мамут. Той пръв изследва проявленията на държавата като субстанция, атрибут и институция.
Тази концепция показва ограничения, догматизиран характер на схващането, което свежда всички аспекти на държавата до нейното проявление като институция. Тя дълго време не намира последователи и остава неразбрана. Като обяснителен модел е приложена цялостно първо в изследването на проф. Лъчезар Дачев “Общо учение за държавата”. В последните години теорията намира нови последователи.

3. Общо и особено в проявлението на държавата
Тези три нива на съществуване са присъщи на всяка социална общност. Държавата е вид социална общност и като такава се характеризира с родови и видови белези спрямо другите социални общности, носи общото и особеното в своето проявление. Общото, присъщо на държавата, произтича от нейната социална същност. Особеното, което я отличава от другите социални организации, е нейната властова и правна организираност. Ето защо характеристиката на проявлението на държавата в трите нива се извежда от нейните общи и особени белези.

4. Теорията на Йелинек – допълнителен научен подход
Като допълнителен научен подход при разглеждането на проявленията на държавата се използва концепцията на Георг Йелинек, че съвременната държава е колективен правен субект, т.е. вид корпорация, сдружение. Това юридическо обяснение на държавата обаче същевременно не изключва нейната социална същност, защото правосубектността е качество на субекта, а не е самият субект.