32. Основни видове актове по прилагане на правото.

Видове актове:
1. Регулативни – съдържат правата и задълженията на актовете и охранителни – съдържат принудителните правни последици;
2. Основни - съдържа решение на конкретния казус по същество и спомагателни – улесняват издаването или изпълнението на основният акт (изпълнителният лист)
3. Конкретни индивидуални (те са персонифицирани, относно тяхните адресати) и актове с общо значение (те се отнасят до кръг от субекти на правото, похвата им зависи от същността на юридическият акт – напр. заповед за евакуация);
4. Актове с еднократно (те престават за пораждат правни последици след издаването им) и актове с продължително действие ( те пораждат правни последици, времетраенето на които зависи, от продължителността на действието на юридическият акт, на който са издадени напр. извънредно положение. Тези актове могат да бъдат отменени чрез нов акт (това са организационни актове). Те притежават качеството на рес юникада (= влязла с законна сила присъда). (юриспроденция = юридическа наука) (юрисдикция = диктувам закона на правото)
5. Съдебни и админитративни актове;