30. Зависимост между инфлация и безработица. Антиинфлационна политика.

1) Инфлация и безработица
Макроикономическия анализ на причините за инфлацията разкрива връзката, която съществува между равнищата на инфлацията, заетостта и работната заплата. В условията на ниска безработица темповете на нарастване на работната заплата са големи и обратното. В условието на висока безработица предлагането на работна сила превишава нейното търсене, в резултат на което номиналната работна заплата намалява. Когато трудовият пазар е в равновесие работните заплати са стабилни и не се променят. Т.нар. редуцирана крива на Филипс показва евентуална размяна на ниско равнище на безработицата за сметка на по-високо равнище на инфлацията. Зависимостта на Филипс обаче се проявява в този си вид само в кратък период. В дълъг такъв адаптивните очаквания и шоковите ситуации обуславят последователно преместване на краткосрочната крива. При дългосрочната крива е характерно нарастване на равнището на инфлацията по вертикалната права при запазване на безработицата на естествената й норма. Посоката на промените на инфлацията е противоположна - тя намалява при запазване на естествения темп на безработицата. В дълъг период кривата на Филипс е вертикална права, която пресича абцисната ос в точката на естествената норма на безработица. Това означава, че определено равнище на безработицата може да съществува продължително време и то не може да бъде намалено, без това да предизвика по-висока инфлация.


2) Антиинфлационна политика
Колкото и да са разнообразни средствата на антиинфлационната политика, те могат да бъдат разпределени в следните основни групи:
- Контрол от страна на държавата върху равнището на цените и доходите - продължителното прилагане на този метод влиза в противоречие с основния принцип на пазарното стопанство за свободното образуване на цените; основният подход на този метод е определянето на таван за нарастване на цените и техен минимум, замразяване на цените на някои стоки, забраната за монопол и др.;
- Бюджетните разходи - те, посредством активирането на съвкупното търсене, поддържането и развитието на жизненоважните отрасли, подпомагането на селското стопанство и т.н. спомагат за разширяването на съвкупното производство, увеличаване на заетостта, повишаване на платежоспособното търсене;
- Монетарната политика.

Успешаната борба с негативните последици от инфлацията и задържането й в умерени граници са възможни само чрез успешното съчетаване на различните методи в една програма.