30. Създаване и прекратяване на държавата

Създаването и прекратяването на държавата се осъществява по няколко начина.
разделяне
Това е обособяване на отделни държави на един и същи етнос. То води до прекратяване на съществуващата обща държава и създаване на нови държави.
Разделянето е възможно единствено в резултат на външна политическа намеса. По принцип етнически единната общност се разделя в политически противоположни държавни организации, като Източна и Западна Германия.

сливане
То е акт на обединяване на различни държави, съществуващи като отделни организации на един общ етнос. В резултат се появява нова държава, като се прекратяват съществуващите. Пример за сливане е съдбата на румънския народ, когато след проведен плебисцит на мястото на Влахия и Молдова се появява Румъния.
Новосъздадената държава може да е
единна (унитарна)
съюзна (федеративна)
“Сливане” не е равно на “федериране”. Сливането води до създаване на нова държава. Федерирането налага нова форма на териториална организация на вече съществуваща държава.

вливане
То е начин на прекратяване на една държава и включването й в друга държава на същия етнос. Резултатът е прекратяването на една държава без да се създава нова държава. Типичен пример е Съединението на Княжество България и Източна Румелия, както и обединяването на ФРГ и ГДР.

съюзяване
То се изразява в обединяване на няколко съществуващи разноетнически държави в една обща държава. Отделните държави на един етнос се сливат, а държави на различни етноси се съюзяват. При съюзяването се създава нова полиетническа общност, създава се нова държава, като се прекратява съществуването на федератите като самостоятелни държави. Новата държава е по необходимост федеративно устроена. Чрез съюзяване се създават всички многонационални федеративни държави.
Съюзяването се осъществява само по съгласие на страните чрез договор, но не и чрез сила. В последния случай ще е налице завладяване.

разпадане
То е процес, обратен на съюзяването. При него се прекратява съществуването на съюзна държава и обособяване на бившите федерати в самостоятелни държави. Примери за разпадане са Чехословакия и СССР.
Разпадането е налице само когато всички членове на съюза се отделят в самостоятелни държави и съюзната държава престане да съществува. Когато само някои, дори и мнозинството, но не всички федерати напуснат, е налице отделяне.

присъединяване
То е обединяване на различни етносоциални общности. Присъединяването може да осъществи чрез договор или чрез сила.
В резултат на присъединяването не се създава нова държава, а само се прекратява съществуването на присъединената държава.
Когато присъединяването се извърши със сила, е налице завладяване. То е резултат от всяка завоевателна война.
За разлика от насилственото присъединяване, анексията не води до прекратяване на съществуващата държава. Анексията е начин за присъединяване само на отделни територии от чужда държава.

отделяне
То е начин за създаване на нова държава без да се прекратява съществуването на друга държава. Това е процес на етническо разделяне на полиетническа общност. Движещият мотив е стремежът на съставната етническа общност към организиране в собствена национална държава.
Отделянето е възможно първо, при полиетническа съюзна държава. Тогава федератите могат напуснат съюзната държава.
Отделянето е възможно второ, и като акт на национално освобождение.

колонизация
Тя е начин за първично създаване на държава. Изразяване в заселване на едно население върху свободна територия.