30. Празнини в правото и начини за тяхното преодоляване. Аналогия. Видове аналогии.

Колкото и съвършенна да е една правна система тя не може да обхване в цялост изискващата правна институционализация материя. Поради това законодателят предвижда начини за преодоляване на празнините в правото. Наличието на празнина в правото се доказва с начините на тълкуване. Използват се два основни начина за преодоляване на празнините:
1. Аналогия на закона – аналогия легис - при този начин съдът използва правна норма, която регламентира материя, обществени отношения и др. явления, сходна с конкретния казус, който се решава. Сходството е на лице когато основните признаци на двата случая съвпадат. Различията трябва да бъдат само във второстепенните признаци на двата случая – да се различават по несъщественото. Поради сложността на частно правните отношения, аналогия легис се прилага най – често в този дял на правото) При демократичната...................
2. Аналогия на правото – аналогия юрис – при нея се прилагата и правните принципи.В този смисъл тя е по – обща. Тя е аналогия на правните принципи.
Принципите на правото са неговите основни начала. Съществуват два основни вида принципи:
1. правнодогматичните – те проитичат от самата природа на правото (напр. основен принцип е равноправието)
2. метаюридическите – те произтичат от институционализирането в правото на неправно –оценъчни явления , които определят неговите метаюридически (философски качества напр. справедливостта в правото)
Аналогията на закона и аналогията на правото могат да се използват едновременно, ако казусът не може да се реши чрез аналогична правна норма, съдът използва и принципите на правото. Това означава ,че съдът е длъжен да приложи аналогията, щом се докаже, че е налице празнина, в правото. В противен сучай ще е налице отказ от правосъдие, което дава основание този акт на отказ от правосъдие да се смята за недействителен, за нищожен, за непораждащ правни последици.