29. Акции.Понятие.Видове акции.Сделки с акции.Права и задължения на акционерите.Облигации.Понятие.Видове.Права и задължения на облигационерите.Превръщане на облигации в акции.

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участвува с посочената в нея номинална стойност в капитала. Акциите са еднакви по номинал и са неделими. Те имат няколко стойности :
-номинална стойност - стойността, изписана върху самата акция.
-емисионна стойност - стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от лицата, записващи акции при учредяване чрез публична собственост.Двете стойности могат да съвпадат. Акциите могат да се предложат за изкупуване на стойност по-голяма или равна на номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се нарича ажио и се отнася към резервните фондове. Ако емисионната стойност е по-ниска от номиналната, разликата се нарича дисажио и е недопустима по нашия закон.
-реална стойност - икономическа категория, определяща се от оптималното имуществено състояние на дружеството; какво цена или на каква част от капитала има право акционера.
-пазарна стойност (борсова) - стойност, на която акцията може да се продава на трети лица или на фондовите борси. Тази стойност е около реалната стойност на акцията.
Видове акции - поименни, на приносителя и привилегировани.
-Поименни акции - няма ограничение какъв вид акции да се емитират от АД. Правата по акциите на приносителя се упражняват от лицето, което на Общото събрание носи акцията, защото върху нея няма име. Те се прехвърлят чрез простото им предаване. Временните удостоверения се заменят с акции, само когато се изплати пълната стойност на акциите. Върху поименните акции задължително се изписва името на притежателя /в АД трабва да се води книга на поименните акционери/ и прехвърлителя - той отговаря до две години за невнесената част към капитала.
-Привилегировани акции - носят допълнителни права на притежателите си (съществуват и обикновени акции). Акции, даващи еднакви права формират отделен глас. Привилегията може да е -гарантиран дивидент; допълнителен дивидент; гарантиран дял при ликвидиране на дружеството и други, предвидени в устава привилегии. Законът допуска издаване на акции без право на глас, но те трябва задължително да са привилегировани.
Акциите могат да бъдат предмет на сделки (прехвърляне, което зависи от вида им) :
- акции на приносителя - просто продаване, правата се упражняват от този, който притежава фактическата власт
- поименни акции - чрез джиро. Прехвърлянето трябва да се впише в книгата на акционерите, в противен случай членството не се променя. В случай, че прехвърлителят дължи нещо на АД, то той отговаря солидарно с приобретателя за задълженията си. За прехвърлителят тази отговорност е в две-годишен срок.
- обратно изкупуване на акции - АД само да придобива акциите си. Страни по члентсвеното правоотношение са акционерът и АД. При обратното изкупуване се стига до сливане на членството, следователно би трябвало да се стигне до прекратяване на правоотношението. По този начин се намалява капитала на АД.
Права на акционерите :
- имуществени - право на дивидент, право на ликвидационна квота (съразмерно на номиналната стойност на ацията, освен ако нямат привилегии), право на лихва (ако е изрично уговорена в устава). Тя се изплаща преди облагането с данъци, счита се за текущ разход на АД.
- неимуществени - право на глас (на управление), право на информация (достъп до книгите на АД, независимо от вида на акциите), право на контрол (може да атакува всички решения на АД, дори и пред съда по реда на чл.71 и 74 от ТЗ).
Задължения за акционерите: имат едно задължение (имущественост) - да направят вноската си в размер по-голям или равен на номинала (емисионна стойност). Ако акционерът не е изплатил изцяло, то когато настъпи падежа на задължението АД му прави писмено предупреждение в едномесечен срок. Ако пак не изплати, акциите му се обезсилват (амортизират). Прекратяване на членството (изключване) става само по този начин. Той губи правата върху направените вноски, които преминават във фонд “резервен”. АД трябва да предложи нови акции за продажба. В устава може да се уговори дължане на лихва за невнесената сума.
АД е единственият вид търговско дружество, което може да издава облигации. Това е начин за финансиране (кредитиране) на АД, когато има нужда от средства.
До издаване на облигации АД може да прибегне при наличието на следните условия:
- АД да е съществувало поне 2 години;
- да са приети поне 2-годишни счетоводни отчети;
-да има решение на общото събрание на акционерите за издаване на облигации;
Размерът на облигационния заем трябва да е по-малък или равен на половината от внесения капитал (а не записания), ако облигационният заем е гарантиран от банка или от държавата. Начини за набиране на заема :
- публична подписка (аналогична на акциите);
- закрита подписка - облигациите се записват от акционерите.
Едно АД може да емитира няколко облигационни заема, като облигациите от всяка емисия образуват събрание на облигационерите. Всеки от тях избира не повече от трима представители, които са група за защита на интересите. Те имат право да участват в Общото събрание на акционерите със съвещателен глас.
Видове облигации :
- конвертируеми - могат при определени условия да се превърнат в акции. Тяхната емисионна стойност е по-голяма или равна на емисионната стойност на акциите на АД. - неконвертируеми.
Права на облигационерите :
-могат да се разпореждат с облигацията (влагане, залагане, продажба, прехвърляне с джиро);
- от гледна точка на заемодатели съществуват два вида права :
1. индивидуални - право на връщане на главницата и право на лихва. Облигационерите, които са записали равен брой акции с еднакъв номинал имат равни права на вземане.
2. колективни.Облигационерите се удовлетворяват при ликвидация преди акционерите. Те имат право на управление.
Решението за превръщането на облигации в акции е действително, само ако е одобрено от общото събрание на облигационерите, които са придобили право да превръщат облигациите си в акции.Управителният съвет определя срока за превръщането на облигациите в акции, не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.За АД изгодата от превръщането на облигациите в акции е, че се намаляват задълженията на АД и нараства капиталът.Като акционери, предишните облигационери имат право на ликвидационен дял, а не само на номиналната стойност на облигацията.