29. Преобразуване на държавата. Същност и видове

1. Преобразуване на държавата - същност
Държавата е налице, когато отделният етносоциален организъм е придоби формата на самостоятелна държавна организация. С това е поставено началото на нейното съществуване и историческо развитие.
Същевременно държавно организираният живот е подложен на различни въздействия, които характеризират историческата съдба на отделния етносоциален организъм. Тя се променя в зависимост от характера на неговата държавна организация. Етносът може да живее, да съществува в собствена държава, в самостоятелна организация; да се включи в политическа общност, съответно в по-крупна държавна организация или да се отдели от нея в самостоятелна държава; да се обедини под определена форма с друга държава и пр. Това организационно движение на етносоциалната общност се изразява в преобразуването на държавата.
Преобразуването е промяна в друга организация от същия вид, в друга държавна организация. То води и до нова организационна форма.
Разглеждано като процес, преобразуването получава както вътрешноетнически, така и междуетнически измерения. Разделянето, сливането и вливането са вътрешноетнически процеси. Обединяването, присъединяването, разпадането и отделянето са междуетнически процеси.

2. Причини за преобразуването на държавата
Причините за преобразуване на държавата са 2 вида:
етнически
политически
В някои случаи определящ мотив е стремежът на разделената етническа общност към единение. В други случаи невъзможността да се осъществят етнообединителните процеси в полиетническата държава мотивират стремежите на отделните етноси към създаване на собствена държава.
Създаването на нова държава – вторично или оригинерно може да се дължи и на политически причини от най-различно естество. В този случай дори и да съществуват определени интереси на отделния етнос, те не са решаващи и са пречупени през акта на едно политическо решение, взето отвън.

3. Следствия от преобразуването на държавата
Причините за осъществяваните промени определят и средствата за това. Резултатът може да се постигне по 2 начина:
чрез сила
чрез договор

Резултатът от преобразуването се проявява в създаване на нови държави и/или прекратяване на съществуващи държави; в самостоятелно съществуване или съвместно с друга държава.
Тук също има многообразие. В едни случаи създаването и прекратяването на държавата протича като двустранен процес, в други – само като едностранен; съединенията от държави получават различен (организационен или неорганизационен) израз; появяват се нови държавни форми или се запазват старите и пр.