29. Тълкуване на обема на правните норми.

Тълкуването на обема на правните норми се разбира в смисъл на установяване на обхват, които имат пр норми. Това са случайте, които обхваща правната норма. При това тълкуване се съпоставя езиковият израз на правната норма с волята на законодателя. Видовото многообразие на тълкуването на обема на правните норми произтича от обстоятелството , че съществуват термини или думи (изрази), които имат различен смисъл. Поради това тълкуването не винаги може да бъде буквално от гледна точка на обема. То буквално, само в случайте, когато термините и изразите имат едно единствено решение. В случайте когато са употребени термини и изрази, имащи повече от едно значение се налага разширително или стеснително тълкуване на съответната правна норма. Чрез начините на тълкуване трябва да се докаже в какъв смисъл законодателят е употребил съответните термини и изрази. Ако те са употребени в техния широк смисъл е на лице разширително тълкуване и обратно, ако се докаже че те са използвани в техния тесен смисъл – е налице стеснително тълкуване. (например: гражданите са длъжни да спазват конституцията и законите в страната – т.е. те не са длъжни да спазват подзаконовите нормативни актове – В този случай законодателят е употребил широк смисъл).