28. Акционерно дружество.Х-ка.Учредяване.Учредители.Учредително събрание.Вписване в търговския регистър.Капитал.Същност.Увелимчаване и намаляване.

Акционерно дружеството е ТД, чийто капитал е разделен на еднакви части-акции, и което отговаря за задълженията си само със своето имущество.Х-ки на АД:1/.е ЮЛ и по силата на ТЗ се смята за търговец;2/.подлежи на вписване в ТР, при окръжния съд;3/.приема парични и непарични вноски;4/.има фирма, седалище и органи;5/.учредители и членове могат да бъдат български и чуждестранни ФЛ и ЮЛ;
Учредяването на АД е процес, който обхваща три последователни етапа:1/.записване на капитала;2/.провеждане на учредително събрание;3/.вписване и обнародване; Провеждане на учредително събрание - присъстват всички лица, които записват акции от бъдещо АД и се наричат учредители - могат да бъдат ФЛ, ЮЛ с минимален брой едно лице и максимален брой лица - неограничен. На учредителното събрание учредителите вземат решения за: 1. учредяване на АД; 2. за приемане на устава ; 3. записват акциите му, избират надзорен съвет и съвет на директорите. Първите две решение се взимат с единодушие, а останалите с обикновено мнозинство. Учредителното събрание:
1. взема решение за учредяване на дружеството;
2. приема устава;
3. установява размера на разноските по учредяването;
4. избира надзорен съвет, съответно съвет на директорите.
Когато АД се учредява от едно лице, се съставя учредителен акт.
Учредители са лицата, записали акции на учредителното събрание.Не могат да бъдат учредители обявените в несъстоятелност.Капиталът и стойността на акциите се определят в левове.Минимална стойност на капитала на АД е 50000лв.
Вписване-след като учредителното събрание свърши своята работа, новосъздаденото АД трябва да се впише в ТР при окръжния съд и извършеното вписване да се обнародва. За вписването на АД в търговския регистър е необходимо:
1. да е приет уставът;
2. да е записан целият капитал;
3.да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция;
4.да са избрани съвет на директорите, съответно надзорен и управителен съвет;
5. да са изпълнени другите изисквания на закона.
Капиталът на едно дружество трябва да бъде изцяло записан (всяка част от капитала трябва да се знае на кого ще принадлежи при учредяването на дружеството). В момента на първоначално емитиране на акции няма анонимност, тъй като по този начин се защитават интересите на кредиторите. Чрез записването на акции, дори да не е внесен целия капитал – ще има задължено лице. Увеличаване на капитала-допустимо е при наличието на следните усл-я:1/.да е внесен напълно определеният в устава р-ер и 2/.вземане на решение от общото събрание.ТЗ допуска следните начина на увеличаване на капитала на АД:
1.чрез издаване на нови акции;
2.чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;
3.чрез превръщане на облигации в акции-намаляват задълженията на АД и нараства капитала;
4.увеличаване на капитала с непарични вноски;
5. увеличаване на капитала със средства на дружеството;
Намаляване на капитала-прибягва се главно в два случая:
1.когато дружеството има значителни печалби, които не могат да бъдат влагани за разширяване на дейността му;
2.при реализирани загуби;
ТЗ установява два възможни начина за намаляване на капитала: 1.с намаляване на номиналната стойност на акциите; 2. чрез обезсилване на акции.