29. Кражба – същност, отграничение от грабеж и обсебване. Състави.

Кражба
Чл.194. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с лишаване от свобода до осем години.
(2) Кражби има и тогава, когато част от вещта принадлежи на виновния.
(3) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г., бр.103 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба до пет лева.
Чл.195. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) За кражба наказанието е лишаване от свобода от една до десет години:
1. ако е извършена във време на пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война или друго обществено бедствие;
2. (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.) ако откраднатата вещ не е под постоянен надзор;
3. ако е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот;
4. (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.) ако за извършването на кражбата е използувана моторно превозно средство, техническо средство или специален начин;
5. ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, когато не представлява маловажен случай;
6. ако кражбата е извършена от длъжностно лице, което се е възползувало от служебното си положение, и
7. в немаловажни случаи, ако е извършена повторно;
8. (нова,ДВ,бр.10 от 1993 г.) ако кражбата е извършена от гроб на покойник.
9. (нова,ДВ,бр.62 от 1997 г.) ако кражбата е извършена от лице по чл.142, ал.2, точки 6 и 8.
10. (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) ако предмет на кражбата са взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси.
(2) (доп.,ДВ,бр.28 от 1982 г.;изм.,бр.10 от 1993 г., бр.92 от 2002 г., бр.103 от 2004 г.) За кражба в големи размери наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.
(3) (нова,ДВ,бр.26 от 2004 г.) Наказанието по ал.2 се налага и за кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната, от Българската армия и от структурите на подчинение на министъра на отбраната, от Държавна агенция "Гражданска защита" и от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
(4) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.10 от 1993 г.; пред.ал.3,бр.26 от 2004 г.; изм.,бр.103 от 2004 г.) В маловажни случаи по т.2 и 6 на ал.1, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба до пет лева.
(5) (пред.ал.4,изм.,ДВ,бр.26 от 2004 г.; изм.,бр.103 от 2004 г.) За приготовление към кражба по ал.1, т.3 и 4 наказанието е лишаване от свобода до три години или пробация.
Чл.196. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) За кражба която представлява опасен рецидив, наказанието е:
1. в случаите на чл.194, ал.1 - лишаване от свобода от две до десет години;
2. (доп.,ДВ,бр.26 от 2004 г.) в случаите на чл.195, ал.1 и 2 - лишаване от свобода от три до петнадесет години, а в случаите по чл.195, ал.3 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(2) (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г., бр.103 от 2004 г.) Съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.
Чл.196а. (нов,ДВ,бр.89 от 1986 г.;изм.,бр.10 от 1993 г.) За кражба в особено големи размери, която представлява особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до тридесет години и конфискация на цялото или част от имуществото на виновния.
Чл.197. Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ бъде върната или заместена, наказанието е:
1. в случаите на чл.194, ал.1 - лишаване от свобода до пет години;
2. (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г., бр.10 от 1993 г., бр.26, 103 от 2004 г.) в случаите на чл.194, ал.3, и чл.195, ал.4 - пробация или глоба до три лева;
3. (изм.,ДВ,бр.89 от 1986 г.) в случаите на чл.195, ал.1, т.2-6 - лишаване от свобода до осем години;
4. (изм.,ДВ,бр.89 от 1986 г.) в случаите на чл.195, ал.2 във връзка с чл.194 или с чл.195, ал.1, т.2-6 - лишаване от свобода до осем години;
5. (нова,ДВ,бр.89 от 1986 г.) в случаите на чл.196а - лишаване от свобода от осем до двадесет години.
КРАЖБА: кражбата е най-често извършването престъпление. Основният състав на кражбата се намара в чл.194, ал.1/НК. Субект може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Предмет на кражбата е преди всичко някаква движима вещ. За да е предмет на кражбата движимата вещ трябва да разкрива три особености: да е чужда, като няма нужда цялата движима вещ да е чужда. Когато една част от веща принадлежи на дееца, отнемането или кражбата е по отношение на другата част. На второ място движимата вещ трябва да се намира в нечие чуждо владение. И на трето място движимата вещ трябва да има стойност – поне 150лв. В противен случай ще бъде наложено административно наказание. Изпълнителното деяние се изразява в отнемане на чуждата движима вещ от владението на другиго без негово съгласие. Отнемането представлява прекъсване на досегашното владение и установяване на ново владение. Вещта може да бъде открадната от всеки владелец, без значение дали е собственик или не, но отнемането трябва да стане във всички случаи без съгласието на нейния владелец. Кражбата е резултатно престъпление – изразява се в завладяването на движимата вещ. Завладяването на веща се смята юридическо довършване на престъплението – след него отговорността е за довършена кражба. Има обаче и т.нар. фактическо довършване – което настъпва, когато деецът успее да избяга и пострадалото лице не може да реагира на място, за да възстанови първоначалното владение. Формата и видът на вината са пряк умисъл. Предвидена е и специална цел – своене на отнетата вещ. Кражбата е по-тежко наказуема, когато: е извършена по време на пожар, наводнение, катастрофа или друго обществено бедствие; ако откраднатата вещ не е под постоянен надзор; ако е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради(съставно престъпление); ако е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин – техническо средство е всяка създадена от човека вещ, която се ползва за отнемане на самата вещ. Специален начин има, когато е налице или особено умение или особена ловкост; ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително; ако е извършена от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение; ако е извършена повторно; ако е в големи размери; ако представлява опасен рецидив, ако е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Кражбата е по-леко наказуема, когато представлява маловажен случай или ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанци-онния съд открадната вещ бъде върната или заместена. Приготовлението към кражбата се наказва.