26. Циклично развитие на икономиката - същност и причини.

1) Същност на икономическия цикъл
>> Период от стопанското развитие, който се простира между две минимални или две максимални значения на брутния национален продукт.

Цикличността в стопанското развитие изразява последователна смяна в посоката на движение на икономическата система, при която тенденциите на нарастване, довели до максимални стойности на съвкупното производство започват да отслабват и се заместват от сили, действащи в обратната посока. За изучаването на икономическия цикъл няма значение кое състояние на икономиката е изходно, а същественото е, че през време на цикъла не се осъществява повторение в посоката на нейното движение.


2) Причини за цикличността в икономиката
>> Екзогенно направление за изучаване на причините на цикличността
Колебанията в стопанското развитие се дължат на външни за икономическата система причини - измененията в техническия прогрес, демографските промени, природните сили и т.н.

>> Ендогенно направление за изучаване на причините на цикличността
Икономическият цикъл е самовъзпроизвеждащо се движение, в основата на което са залегнали вътрешноприсъщи на икономическата система причини. Класиците отричат неизбежността от цикличното развитие, защото смятат, че кризите са резултат от свръхпроизводство и то води до излишъци, но за тях това е временно явление. Кейнс обосновава смяната на посоката на движение на икономиката с колебанията на инвестициите, които не се компенсират от съответната промяна в склонността към потребление. Неокейнсианците смятат, че причините за това се поддържат от взаимодействието между мултипликатора и акселератора. Според представителите на монетаризма, причините се коренят в движението на парите и паричната политика.

Цикличността в икономиката се поражда от едновременното влияние на външни и вътрешни на нея причини. Те въздействат върху факторите, обуславящи съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Когато икономиката фукционира в условията на свободни ресурси, увеличението на съвкупните разходи генерира икономически растеж, без да предизвиква чувствителни промени в ценовото равнище.