26. Дружество с ограничена отговорност /ООД/

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е най-предпочитаното за нашите условия дружество, защото има редица преимущества. Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Характеристики на дружество с ограничена отговорност:
1. ООД е междинна дружествена форма;
2. ООД е договорно дружество;
3. ООД е юридическо лице;
4. ООД е търговско дружество;
5. ООД може да бъде двулично;
6. Съдружниците носят ограничена отговорност за дружествените задължения, именно до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Учредяване на ООД.
Учредяването минава през два етапа - съставяне на дружествен договор и вписване в съда:
1. Сключване на учредителен (дружествен) договор. Той се сключва в писмена форма и трябва да съдържа:
- фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
- предмета на дейност и срока на договора;
- името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците;
- размера на капитала;
- размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала;
- управлението и начина на представителство;
- предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
- други права и задължения на съдружниците.

2. Вписване в търговския регистър. Легитимиран да иска вписване е управителят, той има и задължението да го иска. Вписването се извършва с представяне на:
- дружествения договор;
- нотариално заверен образец от подписа на управителя;
- протокол от учредителното събрание;
- всеки съдружник да е изплатил най-малко 1/3 от дела си;
- да е внесен най-малко 70% от капитала;

Членството в ООД произтича от кооперативния му характер. Материално изражение на членството е дружественият дял. Членството възниква по два начина: първичен и производен.

Видове ООД: еднолично – ЕООД и обикновено – ООД.

EООД е това дружество, при което капиталът принадлежи на едно единствено лице. Това дава изражение върху организацията и вътрешното управление на ЕООД. Тоест при ЕООД не се сключва дружествен договор. При едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентостта на общото събрание при другите търговски дружества. Обикновеното ООД това е същинското дружество.

Капиталът има няколко съществени функции:
1. Той представлява стартово имущество в дружеството, посредством което се гарантира готовността му Да започне ефикасна търговска дейност.
2. Той изпълнява гаранционна функция но отношение на кредитирането на дружеството.
3. Той определя степента на реализация на членствените права в рамките на ООД. Принципът на разпределение на печалбата зависи от пропорционалното участие на съдружниците в капитала. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго.

Дялове на капитала:
1. Основен дял (или само "дял") – това са частите, на които се разделя капитала (те представляват някакви стойности). Сумата от дяловете трябва да е равна на капитала. Самите основни дялове може да са равни или неравни, но на практика в повечето случаи са равни. Съдружникът може да запише 1 или повече дяла. Един дял може да е записан от повече от едно лица. Самите дялове се вписват в Книгата за дяловете, която се води от управителя на ООД. Вписването е само доказателствено.

2. Дружествен дял. Това понятие има две значения:
- дял от имуществото на дружеството, който съответства на дела, който съдружникът е записал (съотношението е като основен дял към капитала).
- членствено правоотношение, което включва и неимуществени права и задължения. Дружественият дял е дял от имуществото на ООД, а не дял от капитала.

Терминът членство има няколко значения: 1) юридическият факт, въз основа на който възниква членственото правоотношение; 2) самото членствено правоотношение; 2) дружествен дял като част от имуществото. Членството може да е удостоверено в документ – Удостоверение за участие, което е доказателствен документ.

Членственото правоотношение възниква по два начина:
а) Оригинерно – членственото правоотношение възниква или 1) едновременно с учредяване на дружеството или 2) с приемането на нов член без правоприемство (с увеличаване на капитала-молба, решение на ОС, вписване на новия съдружник, както и на увеличаването на капитала). б) Деривативно – чрез прехвърляне на дружествени дялове.

Прекратяване на членство в ООД (на съдружническо правоотношение):
- смърт на физическото лице;
- обявяване в несъстоятелност на всеки съдружник;
- напускане с предизвестие (писмено). Срок - 3 месеца;
- ликвидация на юридическото лице;
- изключване на съдружник от страна на самото ООД. Това става само при наличие на нарушения от негова страна, които могат да бъдат: неизвършване на дяловата вноска. Дава се допълнителен срок, при изтичане на който членството му се прекратява. Ако внесе само част от парите ги губи; неоказване на съдействие за дейността на ООД; неизпълнение на решенията на общото събрание; действие срещу интересите на ООД.

При последните четири случая се отправя писмено предупреждение да съдружника. Ако нарушенията продължават следва изключване. То се решава от общото събрание на ООД, с единодушие на останалите съдружници. Ако двама съдружници са нарушили някое от условията, за всеки от тях се разглежда случая поотделно.

Права на съдружниците:
1. Имуществени права:
а) Право на дивидент (право на част от печалбата) – размерът на дивидента се определя от размера на дела в капитала. Правото на дивидент съществува в латентна форма, но ако се осъществи определен фактически състав то се превръща във вземане (парично):
- да изтече съответната финансова година;
- дружеството да реализира печалба;
- да се вземе решение от ОС за приемане на годишен счетоводен отчет;
- приемане на решение от съдружниците за разпределяне на дивидент. Вземането за дивидент се погасява с обща 5 годишна давност.
б) Право на ликвидационен дял (квота) – това право е неотменяемо. За да възникне е необходимо:
- дружеството да е прекратено;
- да са удовлетворени кредиторите в ликвидационното производство. Това вземане се погасява с 5 годишен срок.
в) Други права: право на ползване на определено имущество на дружеството; право на почивна база.

2. Неимуществени права:
а) Управителни права - право на участие в управлението на дружеството и право на участие в общото събрание; Право на съдружникът да избира и да бъде избиран.
б) Контролни права. Те са индивидуални и не зависят от размера и броя на дяловете.
- право на информация – право на съдружника да е осведомен за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и годишните счетоводни отчети.
- право на искове.

3. Колективни права – права на определена част от капитала:
а) Право да се иска свикване на ОС, което трябва да се упражни в писмена форма, като искането е насочено към управителя.
б) 1/10 от капитала може да иска назначаване на ликвидатор от съда различен от управителя или от назначения от ОС.
в) 1/5 от капитала може да иска прекратяване на дружеството по съдебен ред, тоест чрез иск. За разлика от колективните права – колективни задължения няма.

Задължения на съдружниците.
1. Имуществени задължения: задължение за вноска и задължение за допълнителна вноска - правят се при загуби и при временна необходимост от парични средства.
2. Неимуществени задължения: задължение за участие в управлението на дружеството; задължение да се оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност; задължение да изпълнява решенията на ОС; задължение за почтено и добросъвестно поведение към дружеството да оказва съдействие за дейността на ООД и да изпълнява решенията на общото събрание.

Отговорност в двужеството с ограничена отговорност.
ООД е юридическо лице и има свое имущество, с което отговаря пред кредиторите си за поетите задължения. Съдружниците носят отговорност само пред самото дружество за изплащането или внасянето уговорената вноска. До този размер е ограничена тяхната отговорност.