26. Понятие за тълкуване в правото.

Тълкуването е познавателен процес, при който се разкрива смисъла на правните норми и на актовете по реализиране на правото. Изразът тълкуване на правото означава, че на тълкуване подлежът и актовете по реализиране на правото. Тълкуването е средство по опознаване на правото на актовете по неговото прилагане. По същност то е мисловен познавателен процес. По съдържание означава разкриване на смисъла на правнитенорми и актовете по реализиране на правото. Критерий за е разкриване волята на законодателя и на субектите – страни по договора. Понятието тълкуване се използва в широк и в тесен смисъл на думата.
В широк смисъл на думата, тълкуването се обозначава с термина “интерпретирам”. Това означава, че от гледна точка на тълкуването в широк смисъл на тълкуването подлежът всичси правни норми и актове по реализиране на правото, независимо от това дали техният смисъл е спорен (дали са ясни техните формулировки). Тълкуването на всяка правна норма се налага поради това, че правните норми са абстрактното(общото) правило за поведение, което трябва да се приложи по отношение на съответния казус. Именно това съпоставяне на общото с конкретното изисква тълкуване на съотв. Правни норми. При правния прецедент се тълкува съдебният или административен акт, за да се установят неговите признаци относно съответния казус, които следва да се приложат към съответния случай.
В тесния смисъл на понятието тълкуване се резбира разкриването на смисъла на правните норми, съдържанието на които не е еднозначно. Поради това се проявяват различия в тълкувания смисъл на такива провни норми. По тази причина Законодятелят възлага на съответните Държавни органи (върховните съдилища) издаване на тълкувателни актове, с които се уеднаквява тълкуването на смисъла на съответните правни норми.