25. Структури, форми и правни последици на конституционния контрол

Европа - централизиран контрол за конституционност, две разновидности:
-предварителен;
-последващ;
САЩ - дифузен, конкретен, инцидентен, с обратно действие;
Смесени системи - португалия, Канада, скандинавски страни, Иран;
Контролът също бива абстрактен и конкретен, задължителен и факултативен.
Видове контрол според действието на решението:
-отмяна за напред - при концентриран контрол, гарантира се правната сигурност, изключение се прави за наказателни разпоредби;
-отмяна с обратно действие при дифузния контрол;
Има различни теории за решението на конституционна юрисдикция - отмяна на закона би значела, че КС е негативен законодател, може законът просто да не се прилага, а отмяната да се извърши от парламента. Също в някои системи се приема, че при обявяване на противоконституционност в сила се връща отменената от закона предходна уредба - "правен окултизъм".
Правомощия на КС - от предходното мнение.
Конституиране:
-изцяло от парламента - гаранция за неговото върховенство (най-често участват и двете камари);
-от няколко власти - симултанно(всяка власт има квота) и сукцесивно(един орган предлага, друг назначава);
Структура - брой на съдиите, има ли вътрешни подразделения.
Процедура - в две фази:
-разглеждане за допустимост и по същество;
Мандат:
-доживотен(САЩ) => консерватизъм, но и независимост на съдиите;
-дълъг без преизбиране(България);
-дълъг с преизбиране(Португалия, Хърватска)
Предпоставки за избиране:
-минимални и максимални възрасти;
-високи нравствени и професионални качества;
-юридически стаж;
-несъвместимости - с всички трудови правоотношения, свободни професии и т.н., изключение най-често е преподаването в университет;
Често, за да се преоделее консервативността и да се осигури ефикасност мандатитеи на съдиите не приключват едновременно, а през определен период от време - за България сроккът, през който частично се подменят съдиите е 3 години.