25. Правоотношения на командитното дружество с трети лица. Представляване на командитното дружество.

Правоотношения на командитното дружество с трети лица
Спрямо кредиторите на дружеството, ограничено отговорният съдружник отговаря до размера на предвидената вноска и когато тя не е била внесена изцяло. Ограничено отговорният съдружник отговаря неограничено за сделки, извършени от него от името на дружеството преди възникването му или след това, ако кредиторът не е знаел, че договаря с ограничено отговорен съдружник.

Представителството на командитното дружество - представляването на дружеството се извършва от неограничено отговорните съдружници. Когато командитното дружество има само един комплементари, той е негов представител. Когато комплементарите са повече, представителството може да се възложи на един от тях или да се извършва колективно.

Отговорност на дружеството и съдружниците. Тя е субсидиарна, лична неограничена и солидарна. Свежда се само до размера на уговорените от тях вноски.

Прекратяване на командитното дружество - няма изрична уредба, прилагат се правилата за събирателно дружество. командитното дружество се прекратява:
- с изтичане на уговорен срок;
- със съгласието на всички съдружници (и двата вида). Необходима е същата форма за действителност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- поставяне под пълно запрещение на физическото лице;
- прекратяване на юридическото лице;
- обявяване на комплементар в несъстоятелност;
- с предизвестие - командитистът може да прекрати само своето членство с предизвестие;
- поради неизпълнение на задължения на някой от комплементарите.
Последните пет случая са в сила само ако се извършват от комплементари. Ако тези неща се случат на командитист, той бива изключен от командитното дружество или наследен от КД.
- поради личен иск на кредитори на комплементарите.

Комплементар може да бъде изключен от дружеството като отговорността му е субективна (по аналогия от събирателното дружество при вина). Това изключване също е само по съдебен ред. Ограничено отговорният съдружник, за да бъде изключен трябва единствено да не е изпълнил задължението си за вноска. Изключването му става след предупреждение и пак по съдебен ред (отговорността е обективна).

<< Назад към Лекции по търговско право