25. Разделение на властите: Дж. Лок, Ш. Монтескьо, Новото време

1. Обща характеристика на разделението на властите
Разделението на властите е сред определящите принципи на властовия ред в модерната държава.
Държавната власт е една, тя е единна и не може да се раздели. В съвременната държава не може да има няколко самостоятелни и върховни власти. Различните органи на държавно управление действат в координация и реализират общо една държавна власт. Концепцията за разделението на властите не противоречи на единния характер на държавната власт, който произтича от принципа за народния суверенитет.

Разделението на властите като теория и практика се развива исторически и се проявява в два плана:
политически
организационен

2. Разделението на властите според Джон Лок и Шарл Монтескьо
В епохата на буржоазните революции Лок и Монтескьо излагат формулата за политическото разделение на властта. Те пледират за даване на политическа власт на третото съсловие (гражданското общество, гражданите). Същевременно обаче останалите 2 съсловия също си имат свое място в управлението. Решаването на проблема двамата големи мислители виждат в обособяването в рамките на управленската функция на държавата няколко дейности (власти).

Въпреки известните различия между двамата автори, теорията за разделението на властите има своите общи параметри:
обща е идеята за ограничаване на кралската власт и нейното поделяне с други субекти на властта. Лок говори за законодателна и изпълнителна власт. Монтескьо – за законодателна, изпълнителна и съдебна. Разделянето на властите има една цел – предоставяне на власт на третото съсловие.
общ е критерият, на основата на който се предлага разделението на властите. И двамата мислители изхождат от позициите на естественоправната школа.
Според Лок гражданите запазват своята лична свобода чрез закона. Лок приема, че законът няма за задача да ограничи личната свобода, а да я запази и разшири. Няма ли закон, няма и свобода. Затова трябва да има обособяване на законодателната власт от изпълнителната.
Монтескьо е на същите позиции. За него законът е израз и гаранция на свободата. Ако някое лице или учреждение получи единовластие върху закона, то ще властва и върху свободата. За да се избегне единовластието, което лесно се превръща в тирания, Монтескьо формулира идеята за разделението на властта, за нейното разпределение между няколко титуляра.

Критерият за разделяне на властите е “битието” на закона. Той трябва да се създаде, да се приложи и да бъде защитен. Тези три сфери от битието на закона Монтескьо обособява в три власти:
властта да се създаде закона (законодателна)
властта да се приложи закона (изпълнителна)
властта да се охранява закона (съдебна)

Според Монтескьо, ако три власти се съсредоточат в едно лице или в една институция, свободата ще се замени с тирания.

3. Разделението на властите в Новото време
След победата на буржоазните революции се установява гражданското общество и се променя структурата на политическата общност. На мястото на вертикалната (съсловна) политическа организация се установява хоризонтална (равнопоставена) организация, основаваща се на политическите партии.
От друга страна, установяването на един титуляр на властта (народа, нацията) води и до единство на властта, което изключва разделянето й и поделянето й на различни власти по политически признак.
Затова идеите на Монтескьо се модернизират. Съчетава се разделянето на властта с нейното единство и с единството на нейния титуляр.
В политически план разделението на властите дава израз на разпределението на участието на политическите сили в реализирането на държавната власт.
В организационен план разделението на властите се осъществява като разделение на управлението, разделение между институциите за осъществяване на държавната власт.