24. Типология на жертвите и виктимологична превенция.

Жертвите на престъпление могат да бъдат: 1/ случайна жертва – намираща се по стечение на обстоятелствата на виктомно място във виктимно време; 2/жертва със незначителни рискови качества; 3/жертва с повишени рискови качества-наркомани, скитници и др. Тази типология дава възможност за превантивна работа с всяка определена категория. Формите и средствата за виктимологичната превенция са разнообразни. Те са предназначени както за цялото население /даване знание на граждани за самозащита/ така и за определени хора с повишена виктимност /запознаване на възрастни хора с прийомите на крадци и измамници/. Виктимологичната превенция има за цел да намали риска определено лице или общност от хора да станат жертва на престъпни посегателства.