24. Командитно дружество.

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.

Характеристики на командитното дружество:
1. То е признато за търговец, по силата на правноорганизационната си форма;
2. То е юридическо лице;
3. Образува се с договор между две или повече лица;
4. Търговската дейност се извършва под обща форма;
5. Има два вида съдружници с различна отговорност.

Най-специфичната и съществена особеност на командитното дружество е наличието на два вида съдружници: такива, които отговарят неограничено за задълженията на  командитното дружество, и които се наричат комплементари и такива, които отговарят ограничено - до размера на определената в дружествения договор вноска и които се наричат командитисти. За наличието на  командитно дружество е необходимо да има поне един комплементар и поне един командитист, като количественото съотношение между тях е без значение.

Образуване на командитно дружество:
Командитно дружество се образува със сключването на дружествен договор между съдружниците в писмена форма с нотариална заверка на подписите им. Съдържание на договора:
1. Фирмата на дружеството;
2. Седалището и адреса;
3. Предмета на дейност;
4. Името, съответно фирмата, единния идентификационен код, адреса на съдружниците и размера на тяхната отговорност;
5. Вида и размера на вноските на съдружниците;
6. Начина за разпределение на печалбите и загубите между съдружниците;
7. Начина на управление и представителство на дружеството.

Вписване в търговския регистър.
Командитното дружество се вписва в търговския регистър по седалището му от неограничено отговорните съдружници, които представят учредителния договор и образци от подписите си. Съдебната регистрация има конститутивно действие. Командитното дружество не подлежи на обнародване.

Правоотношения между съдружниците.
Вътрешни правоотношения. 
Неограничено отговорните съдружници /комплементарите/ имат правата и задълженията на съдружниците в събирателно дружество. Спецификата на командитното дружество се проявява в правата и задълженията на командитистите. Ако друго не е предвидено в дружествения договор, командитисти те участват в разпределението на чистата печалба на командитното дружество съразмерно на внесените от тях командитни вноски. Когато определената в договора командитна вноска не е внесена изцяло, полагащата се на командитиста част от печалбата се прихваща до размера на вноската. Ако друго не е предвидено в договора командитистът участвува в загубите до размера на предвидената вноска. Но той не е задължен да възстанови получените печалби при последвали загуби. Командитистите имат право на ликвидационен дял.

Права на командитистите:
1. Право на печалба – печалбата е функция на направените от тях вноски.
2. Право на контрол върху дружествените дела. Командитистите от една страна нямат задължение да участват в управлението на дружеството, а от друга страна за тях не важи забраната за конкурентна дейност, въпреки това те могат да използват без ограничение търговските тайни на дружеството.
3. Командитистите нямат право да участват в управлението на командитното дружество (то се извършва само от комплементарите).
4. Командитистите нямат право на вето при вземане на решение от неограничено отговорните съдружници.
5. Командитистите нямат право на обезщетение за обичайните разходи, защото те не участват в управлението на дружеството.

Задължения на командитистите: да си направят вноската според дружествения договор. Ако не се направи вноската се дължи лихва, респективно обезщетение за забава.
Разпределение на печалбите и загубите между командитисти и комплементари. Принципът е, че комплементарите участват в дружеството с вноска и лични усилия, а командитистите само с вноска.

Външни отношения.
Командитното дружество се представлява от комплементарите - един, всички или част от тях. Командитистите могат да представляват командитното дружество само ако са упълномощени за това като прокуристи или обикновени търговски пълномощници, тоест като външни лица, а не като съдружници. Комплементарите носят отговорност за задълженията на командитното дружество, която съвпада с отговорността на съдружниците в събирателното дружество, тоест тя е неограничена, лична, солидарна, непряка и действаща назад във времето. Такава е отговорността и на командитистите, но с уточнението, че тя е ограничена до размера на определената в дружествения договор командитна вноска. В този смисъл те не носят юридическа отговорност за задълженията на командитното дружество, а само понасят стопанският риск от неговата дейност. Командитистът отговаря неограничено и за сделки, извършени от него от името на дружеството преди възникването му или след това, ако кредиторът не е знаел, че договаря с ограничено отговорен съдружник.

<< Назад към Лекции по търговско право