24. Колективни субекти. Юридически лица.

Колективните субекти на правото са общносттите от индивидуални субекти, на които по съответен правов ред се признава това качество. Съществуват три основни начина за конституирането на колективни субекти на правото:
1. Регистрационен способ: При него компетентните държавни органи (фирмените отделения към окр. съдилища) вземат решение за регистрация при наличието на законовите изисквания. Съдът няма правомощие да преценява целесъобразността на регистрацията на съотв общност като колегтивен субект на правото.
2. Позволителен способ: При него, противоположно на първия, съдът има правомощието да преценява и целесъобразността от конституирането на съответната общност като колективен субект на правото. Целта е по този начин да се контролират формираните общности от гледна точка на обществения интерес при осъществяването на тяхната дейност.
3. Трети способ: обхваща система от начини, по които се конституират държавните органи и учреждения (университетите. В зависимост от характера и функциите на съответният държавен орган, законозателството предвижда различни начини на тяхното конституиране. Основните начини са:
• чрез съответни форми на избиране;
• по пътя на назначавеното;
• смесени начини.
Видово разнообразие на колективните субекти. Колективните субекти на правото, независимо от видовото им разнообразие, по принцип се конституират едновременно с трите си качества: правоспособност, дееспособност и деликтоспособност.
Колективните субекти се подразделят на
• публично правни - субектите с държавно – властнически
• частно правни субекти – са общностите, които ке формират в гражданското общество
В зависимост от сферата се делят на:
• икономически
• социални
• политически
• духовни (частните училища и университети)
Специфична характеристика имат юридическите лица. Те са онази част от колективните субекти, които притежават собственост или са оправомощени да владеят и се разпореждат със собственост.
Съществуват два вида юридически лица:
1. Юридически лица, които притежават собственост в сответни размери;
2. Юридически лица, които не притежават собственост. Те владеят държавна собственост. Те се разпореждат с държавна собственост като парични средства, предоставени им по бюджет. Изразходването става по пера.
Специфична характеристика имат и фондациите като колективни субекти на правото. Особенното при тях е че се формират единствено с правоспособност в областта на духовното подпомагане на развитието на обществото. Особеност на фондациите е че може да липсва титуляра (създателя) на сответните юридическо лица. Дейността на фондацията продължава да действа в съответствие с изразената от създателя им вола.