24. Държавни престъпления против икономическата основа на държавата - диверсия, вредителство. Тероризъм.

Диверсия и вредителство
Чл.106. (доп.,ДВ,бр.50 от 1995 г.; изм.,бр.153 от 1998 г.) Който с цел да отслаби властта или да й създаде затруднения унищожи или повреди обществени сгради, строежи, инсталации, съоръжения, транспортни или съобщителни средства или друго значително обществено имущество, се наказва за диверсия с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Чл.106/НК визира диверсията. Обект на диверсията е собствеността върху значително обществено имущество – движима или недвижима вещ. Субект на диверсията може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Предметът на престъплението трябва да отговаря на няколко изисквания: да е имущество, което да е обществена собственост, а това е имущество, което принадлежи на държавата, на обществена организация или на друго юридическо лице, в което те участват; имуществото също така трябва да е значително, а значителността се определя по неговата парична стойност, която трябва да възлиза поне на 15минимални работни заплати към момента на извършване на деянието, а също така значителността се определя и от неговото обществено предназначение – да е определящо за икономиката и обществения живот. Формите на изпълнителното деяние на диверсията са две: първата е унищожаване на значително обществено имущество, като унищожаването представлява засягане на предмета по начин и до степен, че той става изцяло или безвъзвратно негоден за използване по досегашното си предназначение; и втората форма е повреждане на значително обществено имущество, като повреждането означава засягане в по-малка степен в сравнение с унищожаването – предметът е негоден частично или временно не може да се ползва по предназначението си, но е възстановим след ремонт. Диверсията е резултатно престъпление – резултатът е разрушаването или повреждането на предмета. Формата и видът на вината са пряк умисъл. Предвиден е и допълнителен субективен признак – специална цел: да се отслаби властта или да и се създадат усложнения. Съставът на диверсията съдържа винаги в себе си съставът на унищожаването или повреждането по чл.216/НК, заради което го поглъща. По тези съображения двете престъпления не могат да бъдат извършени в идеална съвкупност.
Чл.107. Който с цел да отслаби властта или да й създаде затруднения разстройва или подравя промишлеността, транспорта, селското стопанство, паричната и кредитната система, други стопански отрасли или отделни стопански предприятия, като използува държавни учреждения, стопански предприятия или обществени организации, като възпрепятствува тяхната дейност, или като не изпълнява възложените му важни стопански задачи, се наказва за вредителство с лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Чл.107/НК визира вредителството. За разлика от диверсията вредителството е насочено не против материалната база, а против правилното функциониране на икономиката. Засяга се осъществяването на важни стопански функции, нормалната стопанска дейност на държавата като цяло или отделни нейни отрасли, предприятия или учреждения със стопанска дейност. Субект на престъплението може да е всяко наказателноотговорно лице, като не е пречка субектът да е и чужд гражданин. Изпълнителното деяние е в две форми:
- разстройване на стопански отрасъл или на отделно стопанско предприятие. Разстройването води до намаляване на годността за работа на предмета на престъпното посегателство, т.е. то продължава работа, но с ограничени възможности;
- подравяне на стопански отрасъл или на отделно стопанско предприятие. Подравянето води до негодност за работа на предмета на престъпното посегателство, т.е. то на практика се изважда от строя за определено време.
От обективна страна престъплението се характеризира и със свои способи на извършване. За да се изпълни съставът на престъплението, нужно е изпълнителното деяние да бъде осъществено с използване на някой от следните три способо: да се използват държавни учреждения, стопански предприятия или обществени организации, като извършителите могат да бъдат само лица ангажирани на работа в съответното държавно или обществено звено(те трябва да имат ръководни правомощия и да използват служебното си положение за да вредят на икономиката; да се възпрепятства дейността на държавни учреждения, стопански предприятия или обществени организации, като извършителите могат да бъдат външни лица; да не се изпълняват възложените важни стопански задачи, извършителите могат да са всякакви лица и вредят на икономиката чрез бездействие. Престъплението е резултатно, като престъпният резултат се заключава в разстройването или подравянето на предмета на престъпното посегателство. Формата и видът на вината са прекият умисъл. Предвидена е и специална цел: да се отслаби властта или да и се създадат затруднения. Съставът на вредителството съдържа в себе си този на умишлената безстопанственост по чл.219,ал.3. Двете престъпления не могат да бъдат извършени в идеална съвкупност.

Други престъпления
Чл.108. (изм.,ДВ,бр.99 от 1989 г.) - (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до тридесет лева.
Чл.108,ал.1 предвижда престъпление насочено срещу идейните устои на властта. Субект на престъплението може да е всяко наказателноотговорно лице. Изпълнителното деяние е в две форми: проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология или проповядване на насилствено изменение на установения с българската Конституция обществен и държавен строй.
Всяко проповядване предполага довеждане на определени положителни оценки до знанието на други лица, то може да се осъществява както открито – пред много хора, така и прикрито – пред отделни лица. Проповядването на антидемократична идеология означава разпространяване на нейните възгледи за устройството и дейността на държавата и обществото, като не е нужно да се предписва изрично възприемането и – достатъчно е нейното хвалене. Проповядването на насилствено изменение на обществения и държавния строй означава предхождащо възхваляване или последващо одобряване на извършването на преврат, т.е. това е разпространяване на положитли оценки за бъдещо или вече извършено престъпление по чл.95. престъплението е резултатно и при двете форми на изпълнителното деяние. За осъществяването на престъпния резултат е необходимо и достатъчно поне едно лице да узнае за положителните оценки на антидемократичната идеология или за превратаджийската дейност или пък да съществува възможност то да ги съобщи на други лица. Формата и видът на вината са прекият умисъл. Предвидена е и специална цел: да се отслаби властта или да и се създадат затруднения.
(2) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Който по какъвто и да е начин опетни герба, знамето или химна на Република България, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба до десет лева.
Чл.108,ал.2 също е насочено срещу идейните устои на властта. То има за предмет символите на държавната власт – герб, знаме, химн. Изпълнителното деяние се заключава в тяхното опетняване, като то трябва да се изрази в открито незачитане на държавните символи. Престъплението е резултатно, като престъпният резултат е промяната в символа, която свидетелства за незачитането му. Формата и видът на вината са прекият умисъл. Деецът може да преследва и противодържавна цел – да се отслаби властта или да и се създадат затруднения, но това не е задължително, за да се извърши престъплението.
Чл.108а. (нов,ДВ,бр.92 от 2002 г.) - (1) Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции, извърши престъпление по чл.115, 128, чл.142, ал.1, чл.216, ал.1, чл.326, чл.330, ал.1, чл.333, чл.334, ал.1, чл.337, ал.1, чл.339, ал.1, чл.340, ал.1 и 2, чл.341а, ал.1-3, чл.341б, ал.1, чл.344, чл.347, ал.1, чл.348, чл.349, ал.1 и 3, чл.350, ал.1, чл.352, ал.1, чл.354, ал.1, чл.356е, ал.1, чл.356з, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
(2) Който по какъвто и да е начин, пряко или косвено, събира или предоставя средства за осъществяване на деянието по ал.1, като знае или предполага, че те ще бъдат използвани с такава цел, се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба до тридесет хиляди лева.
(3) Предметът на престъплението по ал.2 се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност.
Чл.109. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г., бр.92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва престъпления по тази глава, се наказва с лишаване от свобода до дванадесет години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.
Чл.109 криминализира участието в престъпно сдружение, наричано още “обикновена конспирация”- организация или група за извършване на престъпление против републиката. Тази предварителна престъпна дейност не е само за определени, а за всякакви престъпления против републиката.
Престъпно сдружение има тогава, когато три или повече лица са се сговорили предварително. При сговарянето не е нужно престъпленията да са конкретизирани, а е достатъчно да са уговорени по принцип. Предназначението на групата или организацията е да има организационна форма за вършене на престъпления против републиката, като това предназначение на сдружението трябва да е уговорено обективно, а не само да се има предвид от участниците. Самото престъпно сдружение може да бъде група или организация. Групата е малочислено организиран колектив, а организацията е обединение от повече хора, което налага от своя страна по-сложно устройство, включващо определени подразделения.
Субект на разглежданото престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Изпълнителното деяние е в три форми: образуване на организация или група – престъпният резултат е общото постигане на съгласие между няколко лица да членуват в сдружението; ръководене на организация или група – ръководството е налице, когато деецът нарежда на един или повече от членовете на престъпното сдружение, като възлага някаква обща или конкретна задача или се дават указания за постигане на поставените цели. Престъпният резултат тук е достигане на нареждането до съответния член на групата; членуване в организация или група от такъв характер – деецът е обвързан с членствени отношения заедно с другите членове. Тази форма на изпълнителното деяние е едно продължено престъпление. В тази си част престъплението е формално, т.е. няма предвиден престъпен резултат. Формата и видът на вината са прекият умисъл. Във връзка с това е необходимо деецът да съзнава и желае, организацията или групата да има за предназначение извършването на престъпления против републиката.
(2) (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Който членува в такава група, се наказва с лишаване от свобода до десет години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.
(3) (доп.,ДВ,бр.95 от 1975 г.; изм.,бр.92 от 2002 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл.55.
(4) (изм.,ДВ,бр.92 от 2002 г.) Не се наказва участник в групата, който доброволно се предаде на властта и разкрие организацията или групата, преди да е извършено от нея или от него друго престъпление.
Чл.110. (изм.,ДВ,бр.99 от 1989 г., бр.92 от 2002 г.) За приготовление към престъпление по чл. 95, 96, 99, 106, 107 и чл. 108а, ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до шест години.
Според чл.110 приготовлението за извършване на престъпление против републиката е обявено за наказуемо. Това приготовление е общата форма на предварителна престъпна дейност за довършени престъпления против републиката, докато чл.109 предвижда една особена форма на предварителна престъпна дейност за такива престъпления.
Допълнителни разпоредби
Чл.114. (1) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г., бр.92 от 2002 г., бр.103 от 2004 г.) За престъпления по тази глава съдът може да постанови лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6-10.
(2) (доп.,ДВ,бр.92 от 2002 г.) За престъпления по чл.95-107, чл.108а и 109 съдът може да постанови конфискация на част или на цялото имущество на виновния.